Rakkestad kommune har som viktig samfunnsaktør et ansvar for å legge til rette for utbygging av bredbånd. Dette gjelder alle områder i kommunen også der hvor det er spredt bebyggelse hvor det ikke vil bli utbygd på et kommersielt grunnlag.

Pandemi utbruddet av koronas viruset (Covid-19) viser at tilgang til bredbånd kan gi økt beredskap i katastrofetider og viser viktigheten av at alle innbyggere har tilgang til bredbånd i slike krisetilstander. Rakkestad kommune følger anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og innførte rakst tiltak for å begrense smittet av viruset. En viktig oppgave for kommunen, i tillegg til å sikre helse- og omsorgstjenester, er å sørge for at alle innbyggere har tilgang til et tilfredsstillende bredbånd ved krisesituasjoner.

Kart og områder

Kart over Rakkestad inndelt i 9 områder.png 

Klikk på lenken over og du ser et kart med dekningsinformasjon for kablet nett med hastighet over 100Mbit/s i Rakkestad kommune.
Rød kvadrat betyr at ingen husstander har dekning.
Grå kvadrat betyr at noen har dekning.
Svart betyr at alle har dekning. 

Kommunekartet er inndelt i 9 mindre områder som er kartlagt hver for seg. Sentrumsnære områder i Rakkestad- og Degernes har et bra tilbud men i områder med spredt bebyggelse er det dårlig eller ikke eksisterende tilbud. Dette grunnlaget skal benyttes for fremtidig utbygging.

Sjekk om du kan få bredbånd

Nedenfor ser du hvilke aktører som tilbyr bredbånd i Rakkestad kommune, trykk på firmanavn (lenken) for mer informasjon:

Mobildekning, sjekk direkte i kart (lenke) under for din nærmeste mobilmast:

 
Lenker til informasjon for å sammenligne ulike leverandører:

Støtteordning til bredbåndsutbygging

Rakkestad kommune har vedtatt tilskuddsordning for bredbåndsutbygging og nedenstående vilkår gjelder for ordningen:

  • Støtteordning gjelder dugnadsprosjekter med oppstart i 2019 eller senere.
  • Støtte kan utgjøre inntil 50% av dokumenterte etableringskostnader (tilknytningsavgift) pr husstand oppad begrenset til kr 5000,-. 

Hva må du gjøre for å få tilskudd:

  • Søknad om tilskudd til bredbåndsutbygging sendes til Rakkestad kommune. Du kan laste ned redigerbar pdf fil herfra eller fra skjema under: Søknadsskjema om bredbåndstilskudd i Rakkestad kommune.pdf
  • Grunnlag for tilskudd må dokumenteres skriftlig med kopi av faktura og nettbankkvittering. Husk også kopi av faktura som viser at abonnement er idriftsatt.
  • Signert søknadsskjema med vedlegg sendes til epost: bredband@rakkestad.kommune.no eller leveres i konvolutt til Rakkestad kommune som merkes med: "søknad om bredbåndstilskudd" og ditt gårds- og bruks nr.

Utbygging av bredbånd

Rakkestad kommune skal bidra til økt bredbåndsutbygging i bygda og være tilrettelegger og pådriver mot potensielle bredbåndsutbyggere. Kommunen er kartlagt og inndelt i 9 områder, se avsnittet "Kart og områder" nest øverst. 

Det er per dags dato brukbar mobildekning de fleste steder i kommunen. Dog er det unntak og kommunen er i dialog med mobiloperatører for å utbedre dette med nye mobilsendere. Når det gjelder fast kablet bredbånd er det bra tilbud i sentrumsområdene i Rakkestad og Degernes men kun det gamle kobbernettet som er tilgjengelig i øvrige områder. Sistnevnte kobbernett skal  avvikles innen 2025 og er heller ikke egnet som fremtidig høyhastighets bredbånd. 

Det er per dags dato utbygging av fiber langs Eidsbergveien, Osveien, Heiaveien, Kirkeveien, Ertevannsveien, Sandbekkveien, Haldenveien, Harlemåsen, Lyngby, Skriken, Bergenhus og Ravine- Moreneveien.