Viktige begreper og kommunens rolle

Levende Skog har vært et bredt anlagt prosjekt for et bærekraftig skogbruk i Norge.

Et bærekraftig skogbruk skal sikre skogens økonomiske, miljømessige og sosiale verdier. Representanter for skogeierorganisasjonene, skogindustri, myndigheter, fagbevegelse, miljø-, frilufts- og forbrukerorganisasjoner har deltatt aktivt i prosjektet.
Partene har blitt enige om til sammen 25 kravpunkter, Levende Skog-standardene. Disse kravpunktene er retningsgivende for de miljøhensyn skogbruket må ta i dag.

Miljøsertifiseringer

Miljøsertifiseringer et begrep som er knyttet opp mot kjøp og salg av tømmer.

Andelslagene i skogbruket, for eksempel Viken Skog BA og Glommen Skog BA, må være miljøsertifisert for å ha ryggen fri når de omsetter tømmer. Det vil si at de må kunne dokumentere at skogeier som de kjøper tømmer av tar de miljøhensyn som er påkrevet i dagens skogbruk. I praksis betyr dette at de kun kjøper tømmer av skogeiere som enten har gjennomført registrering av viktige biologiske områder i sin skog (for eksempel MiS) eller som er så små at man kan utøve et ”føre var” skogbruk ved den enkelte drift (~skogeiendommer < 100 daa)

Skogbruksloven

Skogbruksloven gir klare signaler om at det skal tas miljøhensyn i skogen.

Allerede i formålsparagrafen står det ”Denne lova har til formål å fremme ei berekraftig forvaltning av skogressursane i landet med sikte på aktiv lokal og nasjonal verdiskaping, og å sikre det biologiske mangfaldet, omsyn til landskapet, friluftslivet og kulturverdiane i skogen.”
Skogeigaren skal sjå til at alle tiltak i skogen blir gjennomførte i samsvar med lov og forskrift. Skogeigaren skal ha oversikt over miljøverdiane i eigen skog og ta omsyn til dei ved gjennomføring av alle tiltak i skogen. Slike omsyn kan føre til at nokre tiltak i skogen ikkje kan gjennomførast. Innafor desse rammene står skogeigaren fritt til å forvalte skogen ut frå eigne mål.

Forskrift om bærekraftig skogbruk

Forskrift om bærekraftig skogbruk sier i sin formålsparagraf at ”Formålet med denne forskrifta er å fremme eit berekraftig skogbruk som sikrar miljøverdiane i skogen, aktiv forynging og oppbygging av ny skog, og god helsetilstand i skogen, jf. § 1 i skogbrukslova.” Miljøkravene tar utgangspunkt i at de som etterlever Levende Skog standardene også vil oppfylle kravene i forskriften.

Kommunens rolle

=> Kommunens rolle er først og fremst å føre tilsyn med at miljøkravene i skogloven og i forskrift om bærekraftig skogbruk blir fulgt. Dette gjøres blant annet gjennom stikkprøver ved hogst-,miljø- og foryngelseskontrollen som utføres hvert år. Rollefordelingen opp mot miljøsertifiseringsorganene er ikke endelig klarlagt. Stortinget understreket derimot i sin behandling av forskriften at den ikke skulle føre til mer byråkrati eller svekke forutsigbarheten for skogeiere som driver i henhold til Levende Skog standardene.

Kommunene er ellers som oftest med i styringsgruppa og prosessen rundt områdetakster med Miljøregistreringer i Skog (MiS).