Hvor kan du få hjelp og støtte (ved mistanke om demens, og etter diagnose er stilt

I kommunen:

Fastlege er ansvarlig for å starte utredning eller henvise til spesialisthelsetjenesten ved mistanke om demens og kan svare på spørsmål om sykdommen.

Fagansvarlig demens og alderspsykiatri kan kontaktes: For råd, veiledning og støtte, både før og etter diagnose er stilt kan både den som mistenker at de selv har sykdommen og pårørende ta direkte kontakt med fagansvarlig for demens- og alderspsykiatri i Rakkestad kommune -Solveig Reinfjord. telefon 94017709 eller e post: Hukommelsesteam@rakkestad.kommune.no

Kommunen har opprettet hukommelsesteamet som er et tverrfaglig team som bistår fastlege i utredning av demens. Teamet arbeider i tillegg med utvikling av demensomsorgen i Rakkestad.

Solveig Reinfjord er kontaktperson for teamet, teamet kan også kontaktes via E-post hukommelsesteamet@rakkestad.kommune.no

Vi ønsker ikke sensitive opplysninger på e-post, men legg igjen kontaktinformasjon slik at kommunen kan ta kontakt.

Forvaltningsenhet helse kan kontaktes via Servicekontoret tlf 69 22 55 00 ved spørsmål om helsetjenester.

Dersom du er i behov av helsetjenester fra kommunen - kan du søke om dette via vårt skjema: Helse- og omsorgstjenester - søknad.pdf. Her er det fint om du skriver inn ditt behov for bistand eller oppfølging og årsaken til ditt behov, kommunen vil formidle søknaden til rett instans.

(Vi ønsker ikke sensitive opplysninger på e-post men legg igjen kontaktinformasjon slik at kommunen kan ta kontakt.)

Forvaltningsenhet helse kan også kontaktes via Servicekontoret tlf 69225500

Hvordan kan kommunen bistå:

 • Råd, veiledning og informasjon pr telefon og i direkte samtale.
 • Bistå fastlegen i utredning i form av hjemmebesøk med samtale og kartlegging av hukommelse og funksjon (må være avklart med fastlegen i forkant).
 • Oppfølging etter diagnose: Fast kontaktperson, samtaler, informasjon, kartlegging av behov for bistand.
 •  Bistå med å opprette kontakt og samarbeid med andre helseinstanser/tjenester, frivillige organisasjoner.
 • Aktuelle tjenester:
  •  For personen som er syk: hjemmesykepleie, praktisk bistand, støttekontakt, dagtilbud, trygghetsalarm, matombringing, omsorgsbolig, opphold i institusjon.
  • For pårørende: Opplæring, veiledning, avlastning og omsorgsstønad.

Vil du være med å utvikle demensomsorgen i Rakkestad?

Kommunen ønsker å utvikle og forbedre tjenestene til personer med demens og deres pårørende. Kommunen vil derfor gjerne ha innspill fra deg:

 • som har eller mistenker at du har en demenssykdom,
 • som er eller har vært pårørende til en person med demens.
 • som har interesse for fagfeltet.

Har du forslag til hva som kan gjøres i Rakkestad kommune for å kunne leve best mulig med en demenssykdom?

Ta kontakt med fagansvarlig, hukommelsesteamet
eller send oss en e- post hukommelsesteam@rakkestad.kommune.no dersom du har innspill.

Nyttige nettsteder, hjelpelinjer, frivillige organisasjoner

Ønsker du mer informasjon om demens viser vi til

·Nasjonalforeningen for folkehelsen -demens