Informasjon om demens

Demens er en langvarig og kronisk tilstand som påvirker livssituasjonen både for de som er syke og deres pårørende. Både den syke og pårørende kan ha behov for informasjon og oppfølging. Rakkestad kommune anbefaler nettsidene til Aldring og helse (ekstern lenke) for generell informasjon om demens. Aldring og helse er en nasjonal kompetansetjeneste og tilbyr kvalitetssikret informasjon. Nettsiden er anbefalt for både privatpersoner og helsepersonell.

Det er utarbeidet en nasjonal “Veiviser demens” der tiltak for ulike faser av en demenssykdom er beskrevet, helt fra man fatter mistanke om demenssykdom til omsorg ved livets slutt. Lenke finner du her: Veiviser demens - Veiviser demens (aldringoghelse.no)

101 000 nordmenn antas å ha en demenssykdom. Antallet personer med demens forventes å øke mye de neste årene. På demenskartet: Demenskartet – Aldring og helse kan du se antall personer med demens i landets kommuner og forventet økning fremover.

Kommunen kan tilby oppfølging til personer med demens og deres pårørende. Se informasjon videre i saken.

Hvor kan du få hjelp og støtte (ved mistanke om demens, og etter diagnose er stilt

I kommunen:

Fastlege er ansvarlig for å starte utredning eller henvise til spesialisthelsetjenesten ved mistanke om demens og kan svare på spørsmål om sykdommen.

Fagansvarlig demens og alderspsykiatri kan kontaktes: For råd, veiledning og støtte, både før og etter diagnose er stilt kan både den som mistenker at de selv har sykdommen og pårørende ta direkte kontakt med fagansvarlig for demens- og alderspsykiatri i Rakkestad kommune - Solveig Reinfjord. telefon 94017709 eller e post: Hukommelsesteam@rakkestad.kommune.no

Kommunen har opprettet hukommelsesteamet som er et tverrfaglig team som bistår fastlege i utredning av demens. Teamet arbeider i tillegg med utvikling av demensomsorgen i Rakkestad. Solveig Reinfjord er kontaktperson for teamet. 

Vi ønsker ikke sensitive opplysninger på e-post, men legg igjen kontaktinformasjon slik at kommunen kan ta kontakt.

Dersom du er i behov av helsetjenester fra kommunen - kan du søke om dette via vårt skjema: Helse- og omsorgstjenester - søknad.pdf. Her er det fint om du skriver inn ditt behov for bistand eller oppfølging og årsaken til ditt behov, kommunen vil formidle søknaden til rett instans.

(Vi ønsker ikke sensitive opplysninger på e-post, men legg igjen kontaktinformasjon slik at kommunen kan ta kontakt.)

Forvaltningsenhet helse kan også kontaktes via Servicekontoret tlf 69225500.

Hvordan kan kommunen bistå?

 • Råd, veiledning og informasjon pr telefon og i direkte samtale.
 • Bistå fastlegen i utredning i form av hjemmebesøk med samtale og kartlegging av hukommelse og funksjon (må være avklart med fastlegen i forkant).
 • Oppfølging etter diagnose: Fast kontaktperson, samtaler, informasjon, kartlegging av behov for bistand.
 •  Bistå med å opprette kontakt og samarbeid med andre helseinstanser/tjenester, frivillige organisasjoner.
 • Aktuelle tjenester:
  •  For personen som er syk: hjemmesykepleie, praktisk bistand, støttekontakt, dagtilbud, trygghetsalarm, matombringing, omsorgsbolig, opphold i institusjon.
  • For pårørende: Opplæring, veiledning, avlastning og omsorgsstønad.
  • Velferdsteknologi, f.eks gps.

Pårørende

Når en av dine nærmeste får demens vil livet endre seg og du som pårørende kan ha behov for informasjon, støtte og avlastning.

Fagansvarlig demens og andre tjenesteytere i helse og omsorgstjenesten kan bistå med råd, veiledning og gi informasjon om tjenester.  Kommunen arrangerer pårørendeskoler og samtalegrupper.

Det er mye god kvalitetssikret informasjon for pårørende å finne på internett, under er det lenker til noen av disse sidene:   
Hjelp til pårørende - Nasjonalt senter for aldring og helse
Råd til pårørende - Helsenorge
Pårørende og demens (nasjonalforeningen.no)

Det er utviklet en digital pårørendeskole ( kan også lastes ned eller kjøpes i bokform) 
Pårørendestøtte – demens - Nasjonalt senter for aldring og helse

Vil du være med å utvikle demensomsorgen i Rakkestad?

Kommunen ønsker å utvikle og forbedre tjenestene til personer med demens og deres pårørende. Kommunen vil derfor gjerne ha innspill fra deg:

 • som har eller mistenker at du har en demenssykdom,
 • som er eller har vært pårørende til en person med demens.
 • som har interesse for fagfeltet.

Har du forslag til hva som kan gjøres i Rakkestad kommune for å kunne leve best mulig med en demenssykdom?

Ta kontakt med fagansvarlig, hukommelsesteamet
eller send oss en e- post hukommelsesteam@rakkestad.kommune.no dersom du har innspill.

Nyttige nettsteder, hjelpelinjer, frivillige organisasjoner

Ønsker du mer informasjon om demens viser vi til