skole
-barnehage
-kultur
-kulturskole
-Aktivitetshus
-idrett
-fritid
-friluftsliv
-frivillighet

Kultur- og oppvekstutvalget avgjør saker på sine områder, så langt de ligger innenfor budsjett- og økonomiplanrammene, og ikke har tverr- eller oversektorielle konsekvenser.
Utvalget innstiller direkte til kommunestyret i saker innen sine tjenesteområder.
I saker av tverrseksjonell karakter og/eller i saker som er behandlet i flere utvalg, innstiller utvalget overfor formannskapet.
Kultur- og oppvekstutvalget uttaler seg til rådmannens utredning og innstilling i følgende saker – før formannskapet og kommunestyret behandler og avgjør disse sakene:
·Økonomiplan
·Budsjett
·Årsregnskap
·Årsmelding 

 

Medlemmer Kultur-og oppvekstutvalget
2015-2019

 

Navn     Parti

Roger Olstad (leder)

 AP
Giske Vestby  AP

Helen Graarud

 SP
Ove Gundersen  H
Mads Korsvold  V
Iselin Bjørnstad (nestleder)  KrF
Karl Gunnar Westad  KrF

 

Varamedlemmer oppvekstutvalget 2015 - 2019
Navn Parti
Joan Santos Vargas  AP
Ann-Louise Hansen  AP
Trond Hartvig Haug  SP
Karoline Fjeldstad  SP
Heidi Saxegård Eriksen  H
Kristoffer Hellegaard  V
Andreas Graff  KrF
Ole Henrik Amundsen  KrF

 

Kultur- og oppvekstutvalget kan av eget tiltak ta opp enhver sak på sine områder.

 

Kultur- og oppvekstutvalget har funksjon som årsmøte for Rakkestad Frivilligsentral. For årsmøtene føres egen protokoll.
Kultur- og oppvekstutvalget har følgende underordnede organ:

Ungdomsrådet:

7 representanter valgt og sammensatt på følgende måte:
To medlemmer m/varamedlemmer fra elevrådet ved Rakkestad Ungdomsskole
Et medlem m/varamedlem fra idrettsorganisasjoner
Et medlem m/varamedlem fra sang- og musikkorganisasjoner
Et medlem m/varamedlem fra andre foreninger som organiserer ungdom
Et medlem m/varamedlem fra brukergruppen ved aktivitetshuset eller andre miljøer utenom organisert foreningsliv
Et medlem m/varamedlem fra 7.trinn i barneskolen

Medlemmene i ungdomsrådet skal være i alderen 13 – 23 år. Representanten fra 7. trinn i barneskolen kan være 12 år dersom vedkommende fyller 13 år i løpet av skoleåret.

Valg og evt. suppleringsvalg refereres formannskapet. Rådet velger selv leder og nestleder.

Ungdomsrådet har ingen beslutningsmyndighet, men er et rent bruker- og interesseutvalg på sitt felt.

Leder av Ungdomsrådet har møte- og talerett på møter i kultur- og oppvekstutvalget.