Skolehelsetjenesten har som hovedoppgave å:

• Fremme psykisk og fysisk helse

• Fremme gode sosiale og miljømessige forhold på skolen

• Forebygge sykdom og skade

• Utjevne sosiale helseforskjeller

• Forebygge, avdekke og avverge vold, overgrep og omsorgssvikt

Tilbudet til barn og unge i skolehelsetjenesten skal inneholde

 • Helsefremmende og forebyggende psykososalt arbeid
 • Helseopplysning, helseundersøkelser av enkeltelever, veiledning og rådgivning med oppfølging og henvisning ved behov
 • Opplysning, bistand og undervisning i gruppe, klasse og på foreldremøter i den utstrekning skolen ønsker det
 • Kartlegging for å avdekke risiko for fysiske og psykiske vansker/problemer og skjevutvikling, herunder ha særlig oppmerksomhet på å forebygge, avdekke og avverge vold, overgrep og omsorgssvikt, og sørge for tilbud om nødvendig oppfølging og hjelp
 • Oppsøkende virksomhet ved behov
 • Samarbeid med skole om tiltak som fremmer godt psykososialt og fysisk lærings- og arbeidsmiljø
 • Samarbeid om habilitering og rehabilitering av barn og ungdom med spesielle behov, herunder kronisk syke og funksjonshemmede, samt samarbeid om utarbeiding av eventuell individuell plan
 • Informasjon/tilbud om vaksinasjon i tråd med Barnevaksinasjonsprogrammet, jf. § 7
 • Styrking av barn og unges autonomi og ferdigheter i å mestre sin hverdag og forhold knyttet til deres fysiske, psykiske og seksuelle helse
 • Råd og veiledning i forhold til fysisk, psykisk og seksuell helse tilpasset ungdoms behov

Om oss

Hos oss kan du spørre og snakke om det du lurer på.
Det kan ofte hjelpe å prate med en trygg fagperson om det er noe du er urolig eller bekymret for. Alle som jobber i skolehelsetjenesten har en streng taushetsplikt. Det betyr at vi ikke uten videre kan fortelle andre hva vi har snakka om.

Vi har også noe som heter avvergingsplikt og meldeplikt. Er det tydelig at du ikke har det bra hjemme, eller det er fare for at du kan skade deg selv eller andre, har vi plikt til å kontakte barnevern og politi.
Som hovedregel snakker vi med deg som barn og ung først, slik at du vet hva som skjer.

Du kan også selv kontakte barneverntjenesten. Har du det vanskelig hjemme, eller er bekymret for hvordan noen du kjenner har det hjemme?  Det er mange måter å kontakte barneverntjenesten på. Les mer informasjon her

Når du er 12 år: 

Hvis du er under 12 år, må helsepersonell i de fleste tilfeller fortelle foreldrene dine om at du har vært hos skolehelsetjenesten og hva dere har snakket om.

Hvis du er over 12 år, kan du be om at foreldrene dine ikke skal kontaktes. Det er likevel helsepersonellet som skal bestemme i disse tilfellene.

Når du er 16 år:

Er du over 16 år, blir ikke opplysninger om deg delt med foreldrene dine uten at du har sagt ja til det. Å gi en slik tillatelse kalles å gi samtykke.

Noen ganger vil helsepersonell kunne gi opplysninger til foreldrene dine også når du er over 16 år, hvis informasjonen er nødvendig for at foreldrene dine skal kunne oppfylle foreldreansvaret sitt. I slike tilfeller skal du få informasjon om at helsepersonellet kontakter foreldrene dine. Dette gjelder hvis vi opplever at du tydelig ikke har det bra hjemme, eller det er fare for at du kan skade deg selv eller andre.

Vaksiner

Alle elever får tilbud om vaksiner, jmf Barnevaksinasjonsprogrammet. I grunnskolen får elever tilbud om vaksiner på 2.trinn, 6.trinn, 7.trinn og 10.trinn.

Hør, se og les mer om vaksiner under nedtrekkmenyene eller trykk her.

Vekt og lengde

Alle elever får tilbud om måling av vekt og høyde i 1. trinn, 3. trinn og 8. trinn, jmf Helsedirektoratets anbefalinger.

I 1. og 8.trinn er det også anbefalt at det gjøres en stående holdningsundersøkelse av eleven for å se etter eventuelle funn som gir mistanke om asymmetri, eks skoliose Brosjyre: Informasjon om skoliose. Utover de faste måletidspunktene bør barn og ungdom få oppfølging på indikasjon eller på forespørsel fra foreldre og barn/ungdom selv. Elevens vekst og utvikling sees over tid og gir god informasjon om helsetilstanden, og er nødvendig for å avdekke uheldig utvikling.  

Målingen gjennomføres på helsesykepleiers kontor, uten andre enn ev. foreldre til stede. Barnet/ungdommen veies og måles lett avkledd (i truse, bokser eller shorts og ev. trøye/t-skjorte), for å få nøyaktig måleresultat og for å kunne gjøre en vurdering av utvikling, kroppsproporsjoner, asymmetri og hudoverflater. Elevens integritet, verdi og grenser skal tas hensyn til.

Friskliv for barn

Grunnlaget for gode matvaner legges i barneårene, og er viktig for normal vektutvikling i alle livets faser. Tidlig utvikling av overvekt kan følge barn og unge inn i voksenalderen, og av den grunn er det viktig å satse på tiltak mens barna er små. Har du barn som står i fare for å utvikle overvekt eller har fedme, kan «Friskliv for barn» være noe for deg. Les mer om tilbudet via vedlagt link.
Friskliv for barn

Vil du vite mer om kosthold og livsstilsfaktorer?
Sjekk: Kostverktøy.no 

2. trinn

7–8 år (2. trinn)
Barnet får firekomponentvaksinen mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt (DTP-IPV), som gis med ett sprøytestikk. Se kort film fra Folkehelseinstituttet om hvilke vaksiner elevene på 2. trinn får tilbud om, og sykdommene de beskytter mot

Få oversikt over dine vaksiner - HelseNorge.no

2. trinn - vaksinering på skolen - Helsenorge

6. trinn

11–12 år (6. trinn)
Barnet får MMR-vaksinen mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR), som gis med ett sprøytestikk. Se kort film fra Folkehelseinstituttet om hvilke vaksiner elevene på 6. trinn får tilbud om, og sykdommene de beskytter mot

Få oversikt over dine vaksiner - HelseNorge.no

6. trinn - vaksinering på skolen - Helsenorge

7. trinn

12–13 år (7. trinn)
Barnet får vaksinen mot Humant papillomavirus (HPV). Vaksinasjonen består av to doser som gis med minst seks måneders mellomrom. Denne vaksinen beskytter mot livmorhalskreft hos kvinner og andre HPV-relaterte krefttyper hos begge kjønn. Se kort film fra Folkehelseinstituttet om hvilke vaksiner elevene på 7.trinn får tilbud om, og sykdommene de beskytter mot

Få oversikt over dine vaksiner - HelseNorge.no

7. trinn - vaksinering på skolen - Helsenorge

8. trinn

Helseopplysning:

Skolehelsetjenesten skal bidra i undervisning i grupper eller klasser i den utstrekning skolen ønsker det. Undervisningen skal ta hensyn til barn og ungdom med særskilte behov og utfordringer, og være kultursensitiv. Aktuelle temaer er psykisk helse, søvn, kosthold, fysisk aktivitet, pubertet, kropp og seksuell helse, tobakk, alkohol og andre rusmidler, vold og overgrep.

I 8.trinn får alle elever tilbud om en individuell helsesamtale. Helsesamtalen skal bidra til å:

 • Fremme livsmestring og bidra til sunne helsevalg
 • Skaffe oversikt over utfordringer hos den enkelte og i elevpopulasjonen ved skolen
 • Vurdere behovet for oppfølgende samtaler eller videre henvisning
 • Styrke brukermedvirkning
 • Forebygge, avverge og avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt

I forbindelse med den individuelle helsesamtalen får elevene tilbud om å måle vekt og høyde, samt en stående holdningsundersøkelse, jmf Helsedirektoratets anbefalinger.

8. trinn - helsesamtale på skolen - Helsenorge

9. trinn

Helseopplysning:

Skolehelsetjenesten skal bidra i undervisning i grupper eller klasser i den utstrekning skolen ønsker det. Undervisningen skal ta hensyn til barn og ungdom med særskilte behov og utfordringer, og være kultursensitiv. Aktuelle temaer er psykisk helse, søvn, kosthold, fysisk aktivitet, pubertet, kropp og seksuell helse, tobakk, alkohol og andre rusmidler, vold og overgrep.

Skolehelsetjenesten bør bidra i skolens samlivs- og seksualitetsundervisning, særlig på området seksuell helse, jmf nasjonal faglige retningslinjer . Undervisning bør sikre at alle barn og unge får nødvendig kunnskap og handlingskompetanse om seksuell helse og bidra til å forebygge seksuelle overgrep.

Skolehelsetjenesten har i dialog med skolen avklart at vi bidrar med undervisning i 9.trinn.

10. trinn

Helseopplysning:

Skolehelsetjenesten skal bidra i undervisning i grupper eller klasser i den utstrekning skolen ønsker det. Undervisningen skal ta hensyn til barn og ungdom med særskilte behov og utfordringer, og være kultursensitiv. Aktuelle temaer er psykisk helse, søvn, kosthold, fysisk aktivitet, pubertet, kropp og seksuell helse, tobakk, alkohol og andre rusmidler, vold og overgrep.

Vaksine:

15–16 år (10. trinn)
Eleven får en oppfriskningsdose av firekomponentvaksinen mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt (DTP-IPV), som gis med ett sprøytestikk. Se kort film om hvilke vaksiner elevene på 10. trinn får tilbud om, og sykdommene de beskytter mot.

Få oversikt over dine vaksiner - HelseNorge.no

10. trinn - vaksinering på skolen - Helsenorge