Nav - Din Pensjon

Her finner du informasjon om
  • alderspensjon
  • arbeidsinntekt ved siden av pensjon
  • avtalefestet pensjon
  • krigspensjon
  • minstepensjon
  • pensjonist i utlandet
  • ytelser ved dødsfall
  • uførepensjon
  • samordning av pensjoner.
Her finner du mer info:

Tjenestepensjonsordninger

De fleste arbeidstakere er tilknyttet en tjenestepensjonsordning som yter alderspensjon. For nærmere informasjon bør du henvende deg til arbeidsgiver.

Noen offentlige tjenestepensjonsordninger som kan være aktuelle:

 

 

Pensjon er skattepliktig inntekt

Som pensjonist betaler du en lavere trygdeavgift enn du gjorde som yrkesaktiv. Du har også rett til å få beregnet særfradrag ved skattelikningen. Har du ikke annen inntekt enn minstepensjon, skal du etter hovedregelen ikke betale skatt av pensjonen.
Skatten blir imidlertid fordelt mellom ektefellene, slik at en minstepensjonist må betale skatt når ektefellen har høyere inntekt enn minstepensjon.

Bostøtte

Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning som administreres av Husbanken og kommunene.
Formålet med ordningen er å hjelpe husstander med lave inntekter og høye boutgifter til å etablere seg og bli boende i en trygg og god bolig.