Kommunestyret tar stilling til om gjeldende kommuneplan gjelder eller det skal revideres.

Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer.
Kommunestyret kan herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner for valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres
eller oppheves, jamfør lovkommentar til plandelen av plan- og bygningsloven § 10-1 om kommunal planstrategi.