Personer som i et livslangt perspektiv vil trenge sammensatte og koordinerte tjenester kan søke kommunen om tjenester etter Lov om sosiale tjenester kapittel 4. Behovet for tjenester er som en følge av medfødt eller ervervet funksjonshemming.

Målet er å bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.