Målgruppe

Personer eller virksomheter som vil drive serveringssted i næringssammenheng. 

Kriterier for tildeling

 • Daglig leder for serveringsstedet må bestå en etablererprøve for å dokumentere nødvendige kunnskaper om økonomistyring og om lovgivning av betydning for drift av serveringssteder. Etablererprøven organiseres av Servicekontoret i Rakkestad kommune.

 • Bevillingssøker, daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten må ha utvist uklanderlig vandel.

 • Søkeren må i tillegg ha godkjenning fra blant annet Mattilsynet og fra de kommunale bygningsmyndighetene for å kunne drive serveringsvirksomhet i en bygning. Det må blant annet foreligge godkjent bruksendring dersom bygningen er regulert til andre formål, og krav til parkeringsplasser må være oppfylt.

Søknadsprosessen

Veiledning

Du må søke bevilling på elektronisk skjema nedenfor. Følg veiledningen i skjemaet.
Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om serveringsbevilling.

Søknaden skal inneholde følgende opplysninger:

 1. Navn og adresse på den for hvis regning serveringsstedet skal drives. Dersom serveringsstedet drives av en juridisk person, skal det også gis opplysninger om organisasjonsnummer og eiersammensetning.
 2. Angivelse av det sted hvor serveringsstedet skal drives.
 3. Navn og adresse på daglig leder.
 4. Dokumentasjon på avlagt etablererprøve for styrer.
 5. Skatteattest for den hvis regning serveringsstedet skal drives.
 6. Firmaattest for alle selskaper som er involvert i driften av stedet. Attestene skal ikke være eldre enn to måneder.
 7. Driftskonsept for hvert lokale. Her må det gjøres rede for målgruppen, åpningstid, type sted og hvilken type matservering.
 8. Tegning over serveringsarealet.

Søknaden vil bli sendt på høring til politiet, skatteoppkreveren, plan-og byggesaksavdelingen og Mattilsynet.
Rådmannen avgjør søknaden. Du vil få skriftlig tilbakemelding om vedtak.

Endringer i bevillinger skjer ofte flere ganger i løpet av bevillingsperioden. Dette kan skje for eksempel ved skifte av daglig leder, endringer i driftskonseptet og endringer i eierforhold.
Slike endringer krever ofte ny godkjenning, eventuelt ny bevilling.

Søknadsskjema

Behandling og klagemulighet

Behandling - saksbehandlingstid

Når fullstendig søknad foreligger er behandlingstiden snarest mulig og innen 60 dager. 

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det.