Skogkultur er foryngelses- og kvalitetsfremmende tiltak som planting og såing etter hogst, tiltak for naturlig forynging, skifte av treslag, suppleringsplanting og pleie av den etablerte ungskogen, avstandsregulering og stammekvisting. Investeringene i skogkultur skal bidra til å sikre framtidig produksjon og verdiskaping på det riktige treslaget og de mest verdifulle trærne, samtidig som viktige miljøverdier blir ivaretatt og utviklet.

 

Vi har spesielt fokus på ungskogpleie i Østfold og kommunene har i fellesskap engasjert Aktiv Skogbruk instruktør Kåre Ødemark i et eget prosjekt. Navnet på prosjektet har endret seg flere ganger, men er kjent som ”Prosjekt økt ungskogpleie og kvalitetsproduksjon”.

Prosjektet tar sikte på å samordne arbeidskraft og skogkurs på tvers av kommunegrensene og å drive utstrakt informasjonsarbeid ovenfor den enkelte skogeier. Alle skogeiere kan be om å få besøk av Kåre Ødemark for å kartlegge hva som bør gjøres i sin skog. Dette er helt gratis for skogeier. Målet er bidra til at antall dekar utført ungskogpleie øker og å sikre kvalifisert arbeidskraft for de som trenger hjelp til å utføre ungskogpleie. Dette er viktig for å sikre den langsiktige produksjonen av kvalitetsskog i Østfold.

Kommunens rolle:

Å bidra gjennom informasjon og riktig bruk av tilskuddsmidler til at skogkultur gjennomføres. Kommunen har også et ansvar for å informere om skogfondsordningen og den gunstige skattefordelen som ligger i dette.