Med bakgrunn i hvem BOAK yter tjenester til er det stor variasjon i bistandsbehovet og hvilke tjenester hver enkelt har behov for.

Rakkestad kommune og BOAK har flere bemannede bofellesskap og egne boliger/leiligheter for personer over 18 år med utviklingshemming, fysisk funksjonshemming og andre med bistandsbehov grunnet nedsatt funksjonsevne.

BOAK er delt inn i to enheter :

Sone 1

som består av fire døgnbemannede bofelleskap:

 • ​Lundborgveien 3b, 5 og 7 og Helsehusveien 5

Sone 2

som består av tre døgnbemannede bofellesskap :

 • Lundborgveien 1, Kleven og Furubakken 11.

Sone 3

som består av to døgnbemannede bofellesskap og et dagsenter :

I tillegg til dette yter personalet i BOAK i dag tjenester til noen personer som bor i egne leiligheter, men er tilknyttet et av bofellesskapene, slik at disse får den bistanden de har behov for og vedtak på i hjemmene sine.
Alle disse personene har vedtak på- og mottar tjenester i henhold til Helse og omsorgstjenesteloven.

Tjenester vi utfører kan blant annet omfatte:

 • Heldøgns omsorg i tilpasset bolig.

 • Opplæring og vedlikehold av ferdigheter for størst mulig selvhjulpenhet i forhold til dagliglivets gjøremål og aktiviteter.

 • Veiledning i forhold til personlig økonomi.

 • Veiledning og tilrettelegging av innkjøp av mat, klær med mer.

 • Planlegging og følging til fritidsaktiviteter.

 • Bestilling av timer og følge til lege, tannlege, frisør, sykehus m.m.

 • Formidling av hjelpemidler.

 • Utarbeidelse av planer der dette er lovpålagt.

 • Hjelp til administrering av medisiner.

 • Planlegging og administrering av de tjenestene som gis.

 • Dagtilbud ved Rakkestad Dagsenter.

Våre tjenester ytes iht. Helse- og omsorgstjenesteloven - Lovdata, og kan søkes om ved bruk av Rakkestad kommunes søknadsskjema «Helse- og omsorgstjenester - søknadsskjema» som du finner nederst under "Skjema" eller under "Skjemaer A til Å" under "Selvbetjening".
Mottatte søknader behandles iht. Forvaltningslovens - Lovdata alminnelige regler om saksbehandling.
Ved søknad om tjenester gjennomføres en individuell kartlegging av bistandsbehovet, som legges til grunn for hvilke tjenester som innvilges og ved evt. utforming av vedtak.
Vedtak om tjenester fattes iht. Helse- og omsorgstjenesteloven- Lovdata.

Kontaktpersoner i BOAK ( Bo- og aktivitetstjenesten) :

Ledelsen i BOAK  har sine kontorer i Rakkestad Familiesenter i Skogveien 9.
 

 • Seksjonsleder BOAK: Ann-Helen H. Lund

 • Koordinator / Fagkonsulent BOAK: Linda Koppang

 • Enhetsleder Sone 1: Kaisa Storeheier

 • Fagleder Sone 1: Julie Trinborg
 • Enhetsleder sone 2: Ann Karine Ruud

 • Fagleder Furubakken 11: Kjersti Merete Flor Winther
   
 • Enhetsleder Sone 3: Ann-Helen H. Lund

 • Fagleder Gudimstua og Rådhusveien 12: Inger Anne H. Hagen
   
 • Fagleder Dagsenteret: Iselin Bjørnstad