Søknadsfrister og samordnet opptaksprosess

Alle kommunens barnehager, både kommunale og private, har felles rutiner, samordnet søkerliste og samarbeid rundt tildeling av plasser ved hovedopptak.
Søknadsfrist for hovedopptak, endring av plasstørrelse og overflytting til annen barnehage er 1.mars.

Søknad om barnehageplass, overflytting til annen barnehage og endring av plasstørrelse sendes som nettsøknad på kommunens hjemmeside. Tildeling av plass skjer skriftlig og sendes samlet ut fra kommunen i løpet av april. Servicekontoret i rådhuset er behjelpelig med å fylle ut søknad.

De ikke-kommunale og kommunale barnehagene har tilnærmet like opptakskriterier.

Hovedopptak

Hovedopptak omfatter alle som har søkt innen fristen 1. mars.

Alle som ønsker plass i løpet av barnehageåret oppfordres til å levere barnehagesøknad til hovedopptak. Søkere uten rett til barnehageplass vil bli tilbudt plass dersom det er ledig kapasitet.

Barnehagene tilbyr plasser fra 40 % til 100% (2 - 5 dager i uka).

Rett til barnehageplass

I følge barnehageloven har barn. som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august. Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år.

Retten til plass forutsetter at det er søkt om plass innen fristen for hovedopptak.
Rakkestad kommune har full barnehagedekning etter lovens definisjon. Alle barn med rett til barnehageplass tilbys plass i hovedopptak dersom man søker om plass innen 1. mars.
Kun barn som er bosatt i Rakkestad har rett til barnehageplass innenfor kommunens grenser.

Søkere som verken får første eller andre ønske oppfylt, har klagerett og kan kreve en skriftlig begrunnelse for hvorfor barnet ikke har fått ønsket barnehageplass.
Søkere til hovedopptak som ikke har fått første ønske oppfylt gis rett til å bli satt på venteliste ved denne barnehagen.

I tillegg har Rakkestad kommune vedtatt at alle barn skal tildeles barnehageplass i løpet av barnehageåret, dersom de har søkt om plass innen fristen for hovedopptak 1. mars.

Supplerende opptak i løpet av barnehageåret

Det er mulig å levere søknad utenom hovedopptak. Ved supplerende opptak tildeles barnehageplasser fortløpende ved ledighet. Søkere som leverer søknad utenom hovedopptak har ikke rett til barnehageplass, derfor ingen klagerett heller.

 

Klagemulighet

Klagemulighet knyttes til barn med rett til barnehageplass etter barnehageloven. Ved hovedopptak kan du klage over avslag på søknad om barnehageplass. Du kan også klage hvis du verken får ditt første eller andre ønske oppfylt. Ved supplerende opptak kan bare søkere til barnehagen som har rett til prioritet, klage.

Klagefristen er normalt tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket.

Hvis kommunen finner at barnet ditt skulle vært tilbudt den ønskede plassen, skal det tilbys første ledige plass etter at barn med lovfestet rett til prioritet er tilbudt plass. Hvis du ikke får medhold, går saken videre til klagenemnda i kommunen, som er klageinstans.