Eksempel på arbeidsoppgaver:

Systemarbeid

  • Delta i implementering og gjennomføring av organisasjonsmodellen Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) som hele kommunen samarbeider om for å hjelpe barn og unge det er knyttet en uro eller bekymring til (eksempelvis via ressursteam barnehage, ressursteam familiesenteret og instansmøte 0-6 år).
  • Bidra i planlegging og implementering av helsefremmende og forebyggende tiltak med tanke på rus og psykisk helse, og i å søke midler til disse. Dette innebefatter samarbeid på tvers av ulike sektorer i kommunen, eksempelvis helse (fastleger, familiesenteret, koordinerende enhet), barnevern, barnehage, skole og kultur, samt næringsliv og frivillighet.
  • Delta i SLT-arbeidet i kommunen.
  • Videreutvikle og lede kommunens psykososiale kriseteam.

Veiledning

  • Tilby rådgivning, konsultasjon og veiledning til andre faggrupper i kommunen: f.eks. ansatte ved Familiesenteret, skoler, barnehager, BOAK og NAV. Kan dreie seg om enkeltsaker, prosjektveiledning, prosessveiledning m.m.

Kursing/undervisning/opplæring

  • Tilby kurs/undervisning om psykisk helse, livsmestringskurs/innføringskurs åpent for alle, innlegg for ansatte ved Familiesenteret, skoler og barnehager.
  • Holde undervisningsbolker for foreldregrupper, barne- og ungdomsgrupper, evt. i samarbeid med andre ved familiesenteret, og/eller skoler/barnehager.
  • Folkeopplysning om psykisk helse gjennom artikler i lokalavisen.

Gruppeledelse

  • Delta som gruppeleder/kursholder ved foreldrestøttende tiltak som f.eks. Trygghetssirkelen (COS-P og COSI), Sarpsborgmodellen (kommunepsykologen har det faglige ansvaret for modellen). Jentegruppe (om selvhevdelse) på ungdomsskolen.