Et alminnelig rettsprinsipp er at en skal dømmes av sine likemenn. Lekfolk spiller derfor en viktig rolle i vårt rettssystem. Det anses som en garanti for rettssikkerheten at borgerne har medbestemmelse og kan uttrykke sin rettsoppfatning ved å dømme i straffesaker.

Valg av nye lagrettemedlemmer og meddommere foretas etter hvert kommunestyrevalg. De velges for en fire års periode . Utgangspunktet er at hvert utvalgsmedlem skal tjenestegjøre i to saker pr. år.
 

Lekdommer er en felles betegnelse på meddommere og lagrettemedlemmer.
Ikke juridisk utdannet person som deltar i pådømmelsen i en rettssak.

Les og lær mer om meddommer på hjemmesidene: www.meddommer.no