I spesielle tilfeller kan det oppnevnes såkalte fagkyndige meddommere når det er behov for grundig kunnskap innenfor et spesielt fagområde.

Et alminnelig rettsprinsipp er at man skal dømmes av sine likemenn. Lekfolk spiller derfor en viktig rolle i vårt rettssystem. Det ses på som en garanti for rettssikkerheten at borgerne har medbestemmelse og kan være med å dømme i straffesaker.

Valg av nye lagrettemedlemmer og meddommere foretas etter hvert kommunestyrevalg. De velges for en fireårs periode. Utgangspunktet er at hvert utvalgsmedlem skal tjenestegjøre i to saker per år.

Les mer om meddommerrollen her