Voksenopplæring omfatter i hovedsak disse områdene:

  • grunnskoleopplæring for voksne
  • videregående opplæring for voksne
  • opplæring i norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere og flyktninger
  • høyere utdanning arbeidsmarkedsopplæring læring i arbeidslivet
  • opplæring arrangert av studieforbundene
  • fjernundervisning
  • folkehøgskolene

De som er over opplæringspliktig alder, og som trenger grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring, så sant de ikke har rett til videregående opplæring etter Opplæringslovens § 3-1. Retten til opplæring omfatter til vanlig de fagene en trenger for å få vitnemål for fullført grunnskoleopplæring for voksne. Opplæringa skal tilpasses behovet til den enkelte. Voksne som ikke har eller som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet for voksne, har rett til spesialundervisning, og voksne som har særlige behov for opplæring for å kunne utvikle eller holde ved like grunnleggende ferdigheter, har rett til slik opplæring. Kommunen har ansvaret for at voksne får dokumentert opplæringa de har gjennomført. Voksenopplæringen reguleres bl.a. av Voksenopplæringsloven og Opplæringsloven - kapittel 4A.