Hva er en kommuneplan?

Plan og bygningslovens §11-1 heter det at "kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og arealdel".

Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen.
Den skal ta utgangspunkt i den kommunale planstrategien og legge retningslinjer og pålegg fra statlige og regionale myndigheter til grunn.

Kommunestyret vedtar planen og har sammen med rådmannen ansvar for at den gjennomføres.
Samtidig er dette et dokument der den enkelte innbygger skal se muligheten til å bidra i utviklingen av lokalsamfunnet.

En kommuneplan skal inneholde

  1.  En LANGSIKTIG del med
  •  mål for kommunens utvikling
  •  retningslinjer for sektorenes planlegging
  •  arealdel for forvaltning av arealer og andre naturresurser
  •  konsekvensutredning for foreslått utbygging sett i forhold til miljø, naturressurser og samfunn


2. En KORTSIKTIG del med

  • samordnet handlingsprogram for sektorenes virksomhet de nærmeste år

Virkningene av kommuneplanen

Virkningene av kommuneplanen er beskrevet i plan- og bygningslovens §20-6.
Den skal legges til grunn ved planlegging, forvaltning og utbygging i kommunen. Arealdelen er juridisk bindende, og det øvrige er retningsgivende.