Med tekniske hjelpemidler menes blant annet

  • små enkle innretninger til hjelp i daglige aktiviteter
  • bevegelseshjelpemidler
  • hygienehjelpemidler
  • treningshjelpemidler (les om aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år her)
  • behandlingshjelpemidler
  • hjelpemidler i forhold til hukommelse og organisering
  • syns- og hørselshjelpemidler
  • kommunikasjonshjelpemidler
  • tolketjeneste for døve

 

Hjelpemidler - hva dekkes og hvor får vi tak i de?

Hjelpemidler for varig behov dekkes av NAV og lånes ut fra Hjelpemiddelsentralen i Østfold.
Varig behov er definert i Folketrygdloven til å være behov utover 2 år.
Hjelpemidler for midlertidig behov lånes ut av kommunen ved Rause (tidligere ASVO Rakkestad).

Fysioterapi- og ergoterapitjenesten i kommunen hjelper deg med veiledning i forhold til hva du har krav på og formidling av nødvendige hjelpemidler.

Veiledning

Det er kommunen du skal kontakte når du har behov for tekniske hjelpemidler.
Kommunen foretar en funksjonsvurdering, blant annet for å vurdere om du har krav på dekning via NAV eller om behovet er midlertidig slik at det skal dekkes fra kommunalt hjelpemiddellager.
Tilpasning, opplæring i bruk av hjelpemidlene og oppfølging utføres av kommunens helsepersonell.

For de aller enkleste typer hjelpemidler til dekning av midlertidig behov kan disse lånes ved Rause, etter kontakt med fysio-/ergo-tjenesten først, som er forvalter av kommunens hjelpemiddellager.

Montering utføres av kommunens vaktmestertjeneste: enkle fester i overflater, vegg og benker.

 

Behandling

Normalt vil vi komme på hjemmebesøk for å vurdere dine behov og rettigheter.
Deretter fattes det et kommunalt vedtak i forhold til hjelp til formidling og oppfølging.
Hvis du har krav på dekning fra Folketrygden er det Fylkestrygdekontoret som fatter vedtak på selve hjelpemidlene.

Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig.

Synskontakt eller hørselskontakt i Rakkestad kommune

De fleste kommuner har synskontakter og hørselskontakter. Ordningen er frivillig. Rollen er ofte lagt til personell i helse- og omsorgstjenesten.

Synskontaktene og hørselskontaktene er NAV Hjelpemiddelsentralens forlengede arm i kommunene. En viktig oppgave er formidling av enklere synstekniske og hørselstekniske hjelpemidler og å gi råd og veiledning i forbindelse med bruken av disse. Flere enn halvdelen er både syns- og hørselskontakt samtidig. Kilde: Helsedirektoratet

Syns- og hørselskontakt i Rakkestad kommune

Ergoterapeut Kirsten Marie Amundsen
tlf: 457 38 289
e-post: kirstenmarie.amundsen@rakkestad.kommune.no