Helsestasjon 0-5 år

Alle barn kan få hjelp, råd og oppfølging på helsestasjonen. Oppfølgingen tilpasses barnets og foreldrenes individuelle behov.

Tjenesten er gratis. Helsestasjonen plikter å veilede, følge opp og om nødvendig bistå med å henvise barnet til utredning.

Helsestasjonen kan gi informasjon om kommunens tilbud og kan spille en viktig rolle i habilitering av barnet

Barnehage

Rakkestad kommune skal, ifølge barnehageloven §19g, sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud. Barnehagene kan søke om ekstra ressurser til enkeltbarn slik at barn med nedsatt funksjonsevne får nødvendig tilrettelegging. Spesiell tilrettelegging gis som oftest i form ekstra assistenter, men det kan også dreie seg om nødvendig fysisk tilrettelegging.

Her finner du mer informasjon om barnehagene i Rakkestad

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenestens mål er å forebygge sykdom og skader hos elevene og å fremme elevenes fysiske, psykiske og sosiale helse. Tjenesten er gratis. Skolehelsetjenesten plikter å veilede, følge opp og om nødvendig bistå med å henvise barnet eller ungdommen til utredning. Skolehelsetjenesten kan gi informasjon om kommunens tilbud og kan spille en viktig rolle i habilitering av barnet.

Fysio- og ergoterapitjenesten

Fysioterapi- og ergoterapitjenesten er en del av kommunes helsetilbud til barn og unge med funksjonsnedsettelser. 

Tiltakene er basert på individuell undersøkelse og vurdering av barnets/ungdommens funksjonsnivå og ressurser. Oppfølging gis individuelt eller i gruppe.

Ergo- og fysioterapeutene tilbyr vurdering, formidling og tilpasning av nødvendige hjelpemidler i tråd med retningslinjer fra NAV. Tilbudet omfatter også i tilrettelegging av omgivelsene i hjemmet, barnehage og skole.

Vi gir veiledning og informasjon til foresatte og aktuelle samarbeidspartnere og deltar i det tverrfaglige samarbeidet rundt barnet

HOME-Start familiekontakten

 

Home-Start Familiekontakten (HSF) er et familiestøtteprogram som baserer seg på frivillig innsats. Home-Start Familiekontakten kan tilby:
  • Et menneske å snakke med som deler dine gleder og sorger.
  • En voksen person med foreldreerfaring eller erfaring fra arbeid med barn.
  • Praktisk hjelp og støtte.
  • En pustepause i hverdagen.
  • Besøk i hjemmet hver uke, 2-4 timer.

Her finner du mer informasjon om HOME-Start familiekontakten

Koordinator, barnekoordinator og individuell plan

Mottar du to eller flere helse- og omsorgstjenester og har behov for langvarig koordinerte tjenester, kan du ha rett til å få oppnevnt koordinator, jmf. pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5b   

Venter du barn eller har barn/ungdom med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne og behov for langvarige koordinerte tjenester, kan du ha rett på å få oppnevnt barnekoordinator, jmf. pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5c 

Vilkårene for å ha rett til barnekoordinator er samlet sett noe strengere enn for koordinator. Du kan ha rett på koordinator selv om du ikke har rett på barnekoordinator. Ved rett på koordinator eller barnekoordinator kan du selv bestemme om du ønsker en individuell plan.

Individuell plan er et samarbeids- og koordineringsverktøy. Den gir deg ikke flere rettigheter, men sikrer at bistanden blir bedre koordinert og tilpasset dine behov.

Send søknad om koordinator, barnekoordinator og individuell plan her  

Koordinerende enhet

Koordinerende enhet har overordnet ansvar for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator og for individuell plan. Enheten skal bidra til å sikre helhetlige tilbud til innbyggere med behov for langsiktig sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering. Ansvaret omfatter alle pasient- og brukergrupper med behov for langvarige og koordinerte tjenester. 

 

Pårørendestøtte

Kommunen har ansvar for å hjelpe pårørende med særlig tyngende omsorgsarbeid. Pårørende står for mye av omsorgsarbeidet som kommunen har plikt til å yte. I mange tilfeller er pårørendeomsorg ønskelig og til det beste for både bruker og omsorgsyterene. Det er viktig at de pårørende får god støtte slik at de kan fungere i oppgaven som omsorgsgiver, pårørende og roller i andre livsområder.

Kommunens plikt til å yte pårørendestøtte er samlet i Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6 om kommunens ansvar overfor pårørende. Pårørendes rett fremkommer i en tilsvarende bestemmelse i Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-8 

Kommunen skal tilby nødvendig pårørendestøtte i form av:

•    Opplæring og veiledning
•    Avlastning
•    Omsorgsstønad

Kommunen skal foreta en selvstendig vurdering av pårørendes behov. Både bruker og pårørende skal medvirke i valg av tiltak, innhold og utøvelse. 

Kan du tenke deg å være avlaster?

Har du lyst til å være avlaster for barn og unge med nedsatt funksjonsevne? Ta kontakt med enhetsleder Siri Underdal på telefon 98 04 38 06, e-post: siri.underdal@rakkestad.kommune.no, eller henvend deg til Servicekontoret på telefon 69 22 55 00 og be om å få snakke med teamleder Linda Koppang.

Oversikt over fritidsaktiviteter

Les mer om Barne- og ungdomshabilitering 

Trykk på lenken under, deretter på pila. Her finner du oversikten over fritidsaktiviteter.