Hvem kan søke?

 • Kommune
 • Fylkeskommune
 • Idrettslag
 • Borettslag/ velforeninger*
 • Aksjeselskap, kommunale foretak, stiftelser*

* For de to siste må vedtektene godkjennes

 • Offentlig-frivillig samarbeid (OFS)
 • Offentlig-privat samarbeid (OPS)

Hva kan søkes om?

Der ikke annet er bestemt, kan det søkes om spillemidler til bygging eller rehabilitering av idrettsanlegg under følgende kategorier:
Ordinære anlegg: Anlegg for organisert aktivitet. 1/3 av godkjent kostnad, inntil 1 000.000,-*
Nærmiljøanlegg: Utendørs anlegg for egenorganisert aktivitet i tilknytning til bo/nærområder; 50% av godkjent kostnad, tilskudd inntil 300.000,-*
* Egne satser for spesielle anleggstyper. Tilskuddene er knyttet direkte opp mot aktivitetsareal med nødvendige tilleggselementer, for eksempel garderober, lys m.v.
Det ytes ikke tilskudd til:

 • Drift
 •  Leie
 • Erverv av grunn
 • Dekning av gjeld
 • Tribuner
 • Veier
 • Parkeringsplasser
 • Tilknytningsavgifter
 • Finansieringskostnader med unntak av byggelånsrenter i byggeperioden
 • Flytting av høyspentledninger (kabler)
 • Eiendomsgjerder
 • Reguleringsarbeider

Hvordan?

 • I april arrangeres det et årlig seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg. Her vil du få informasjon om søknadsprosessen.
 • 1. juni meldes anlegget inn til kommunen med en kort prosjektbeskrivelse av hva dere planlegger å bygge. Ta kontakt med idrettsansvarlig i kommunen for mer info.
 • I august rulleres handlingsprogrammet i kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Der må anlegget være med.
 • 1. september må det sendes søknad om forhåndsgodkjenning av anleggsprosjektet.
 • 1. oktober er frist for å ha sendt inn komplett spillemiddelsøknad med godkjente vedlegg til kommunen via www.idrettsanlegg.no. Ta kontakt med idrettsansvarlig i kommunen for råd og veiledning. I perioden oktober-desember behandles innkomne søknader.
 • 15. januar oversender kommunen søknadene til fylkeskommunen for videre behandling
 •  I juli meddeles søkerne om deres søknad blir imøtekommet med tilskudd. For søkere som får tildeling, skal det innleveres godkjent regnskap til kommunerevisjon før utbetaling av tilskuddet

Forutsetninger

Anlegget skal være åpen for allmenn idrettslig virksomhet (idrett og fysisk aktivitet for alle), og skal ikke være underlagt fortjenestebaserte eierformer.

Ta kontakt med kommunens idrettsansvarlige for info før søknaden sendes.

For ytterligere informasjon se:

Forhåndsgodkjenning

Følgende skal være med i søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning til kommunen:

 • Beskrivelse av anleggets plass
 • Tegninger
 • Situasjonsplan i målestokk 1:1000/1:500
 • Behovsoppgave med redegjørelse
 • Enkelt kostnadsoverslag
 • Foreløpig plan for finansiering og drift
 • Anlegget tilpasset i forhold til nabobebyggelse
 • Forhåndsgodkjenning må foreligge før byggestart, om ikke avslagsgrunn.

Spillemiddelsøknaden

Følgende skal være med i spillemiddelsøknad til kommunen:

 1. Idrettsfunksjonelt forhåndsgodkjente planer for anlegget med behovsoppgave
 2. Detaljert kostnadsoverslag
 3. Finansieringsplan – redegjørelse og dokumentasjon for de enkelte poster
 4. Forvaltning, drift, vedlikehold og utviklingsplan med budsjett
 5. Dokumentasjon på rett til bruk av grunn

* Før søknad sendes inn skal anlegget registreres i anleggsregisteret. Anleggsnummer får du av idrettsansvarlig i kommunen.

Søknad sendes inn via

For detaljert oversikt over krav til vedlegg

Regnskap og revisjon

Følgende regnskap- og revisjonskrav stilles til søkeren:

 • Eget anleggsregnskap adskilt fra øvrig regnskap. Skal være sammenlignbart med godkjent kostnadsoverslag og finansieringsplan
 • Egen regnskapsfører
 • Dokumentasjon av alle inn– og utbetalinger over egen konto
 •  Anlegget skal ferdigattesteres av kommunens idrettsavdeling og kommunerevisor skal utarbeide revisjonsberetning før utbetaling av tildelt tilskudd

* Godkjent regnskap med revisjonsberetning danner grunnlag for å søke om momskompensasjon. * Se Momskompentasjon - Lotteri- og stiftelsestilsynet.no

Gode råd

Ta tidlig kontakt med idrettsansvarlig i kommunen for å drøfte ditt prosjekt

Ha en grovskisse av prosjektet med enkle tegninger og en foreløpig finansiering på plass tidlig

Planlegg tidsperspektivet og avklar styrevedtak

Spillemidler har en gjennomsnittlig ventetid på 1,5 år fra godkjent søknad til tildeling av midler, dere må forskuttere disse midlene og ha en plan for hvordan det skal gjøres

Ha ryddighet i anleggsregnskapet fra dag 1