Det gis tilskudd til:

Ordinære anlegg Idrettsanlegg, områder og anlegg for friluftsliv. Rehabilitering, omgjøring av eldre anlegg.
Nærmiljøanlegg Anlegg eller område for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsaklig beliggende i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder.
Mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg Anlegg eller områder tilrettelagt for egenorganisert, fysisk aktivitet, hovedsaklig beliggende i tilknytning til bo- og /eller oppholdsområder.

Definisjoner og andre opplysninger om spillemidler finnes i:

Prosjekter det søkes om tilskudd til må inngå i handlingsdelen i "Kommuneldelplan for idrett og fysisk aktivitet" som rulleres i desember hver år.

På samme måte som til idrettsanlegg, kan det gis tilskudd til lokale kulturbygg etter regelverk utarbeidet av Kulturdepartementet.

Kulturbygg som leies ut og er åpne for alle typer aktiviteter vil bli prioritert. Det vil også de deler av kommunen som er dårligst dekket med forsamlingslokaler, eller der det ikke er mulighet for å leie andre lokaler.

For både lokale kutlurbygg og anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet kan det søkes om kommunalt tilskudd med inntil 1/3 av anleggets kostnad, begrenset til de maksimumsbeløp som til enhver tid gjelder for tildeling av spillemidler eller andre statlige tilskuddsordninger.

Prosjektet det søkes om tilskudd til skal være behandlet av ordinært/ekstraordinært årsmøte i lagene.

Den estetiske og miljømessige kvaliteten ved anlegg som bygges med kommunal støtte skal tillegges vekt.

Med søknad skal følge:

  • Tegninger som viser planløsning og anlegges plassering i terrenget
  • Tegninger/plan/oversikt over opprydding og endelig utforming av anlegget og dets nærmeste omgivelser (vegetasjonsplan) Tegninger som viser planløsning må på forhånd være godkjent av kommunen.
  • Kostnadsoverslag
  • Finansieringsplan
  • Plan over universell utforming (innendørs og utendørs)

Bevilgede midler må benyttes innen 2 år etter at bevigningen er gitt.
Dersom bevilgningen ikke benyttes innen 2 år, inndras den uten nærmere forvarsel. Det kan søkes om forlenget frist for bruk av midlene dersom særlig grunner tilsier det.
Slike søknader avgjøres av rådmannen.

Tilskuddet kan etter søknad utbetales i form av delutbetalinger. Søknaden må inneholder en rapport om framdiften og en regnskapsoppgave over påløpne utgifter. 
Utbetaling begrenses av det beløp som til enhver tid er avsatt i kommunenes budsjett.  15 % av kommunens tilskudd holdes uansett tilbake til anlegget er ferdigstilt.

Prosjekter som lagene ønsker å utsette/ikke realisere må umiddelbart meddeles kommunen skiftlig.

Søknad om tilskudd fremmes før arbeidene igangsettes. Dispensasjon fra dette kravet kan gis etter søknad. Anlegg som er igangsatt uten at det på forhånd er gitt tilsagn om kommunalt tilskudd eller dispensasjon, kan ikke påregne tilskudd.

Søknadsfrist for " Anlegg til idrett og fysisk aktivitet" er 15. oktober.

Søknader fremmes på eget elektronisk søknadsskjema: