Nedgravde oljetanker

Definisjonen på en nedgravd oljetank er at den er nedgravd til under bakkenivå og ligger slik til at ikke hele tanken kan inspiseres utvendig

Disse oljetankene representerer alltid en fare for forurensning fordi det kan oppstå lekkasjer. Dette gjelder også dersom du har brent tanken tom tidligere. Som grunneier står du ansvarlig for at oljetank på egen eiendom til enhver tid er i betryggende stand.

Meldeplikt for nedgravde oljetanker

Kommunen har myndighet over alle nedgravde oljetanker, men eier er alltid ansvarlig for sin tank. Kommunen fører et register over nedgravde oljetanker, og grunneiere plikter å melde inn at de har en nedgravd oljetank på sin eiendom.
Bruk skjema: Skjema for informasjon, service og kontroll av nedgravd oljetank.PDF for å melde inn informasjon om nedgravde oljetanker.

Service og vedlikehold

Alle nedgravde oljetanker skal ha regelmessig service. Det er eiers ansvar å sørge for at dette blir gjennomført. Hvor ofte tanken skal ha service varierer med type tank. Se forurensningsforskriften for mer informasjon om hvor ofte ulike typer tanker skal ha service

(Forurensningsforskriften  kapittel 1-1 - Forskrift om begrensning av forurensning - Lovdata)

Eier av nedgravd oljetank skal melde inn endringer og vedlikehold til kommunen.

Når oljetanken tas ut av drift

Når nedgravd oljetank tas ut av bruk skal den miljøsaneres og graves opp
Kommunen kan vedta at nedgravde oljetanker som er tatt ut av bruk skal bli liggende i bakken (etter miljøsanering) dersom det er særskilt grunnlag for dette. Grunneier må søke kommunen tillatelse til å la oljetanken ligge i bakken når den tas ut av bruk.
Skriftlig søknad sendes til:

Man kan velge å utføre en del av arbeidet selv, men saneringen skal utføres av sertifiserte firmaer for å unngå spill og forurensning. Grunneier skal hindre forurensning og vil være ansvarlig for opprydding dersom noe skulle skje med tanken ved arbeid i egen regi.

Forbud mot fyring av mineralolje

Regjeringen har innført forbud mot bruk av mineralolje (fyringsoljeolje og parafin) til oppvarming.

Forbudet gjelder fra 1. januar 2020 og omfatter både privatpersoner og næring. Det er gitt noen unntak fra forbudet, blant annet kan bygninger til landbruksformål bruke mineralolje til oppvarming fram til 2025.

 

Støtteordninger

I forbindelse med forbudet for fyringsolje finnes det gode veiledere og støtteordninger for privatpersoner og bedrifter som ønsker å erstatte sin oljefyr og kvitte seg med sin nedgravde oljetank.

  • Fjerning av oljefyr og oljetank - Enova
    • Enova gir støtte til privatpersoner og bedrifter som fjerner sin nedgravde oljetank og erstatter oljefyren med et mer miljøvennlig fyringssystem. 
  • Oljefri.no 
    • Oljefri.no er Naturvernforbundets nettside for deg som har en nedgravd oljetank i hagen. Her kan du blant annet finne fremgangsmåte for hvordan man skal gå fram for å fjerne en nedgravd oljetank og godkjente firmaer i nærområdet som kan utføre jobben for deg