Vold og overgrep har mange former

Hva er vold og overgrep ? Hvor går grensene ?

"Vold er enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom at denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, får denne personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre noe den vil "
Kilde: Per Isdal, Alternativ til vold, ATV

Trist jente med bamse illustrasjonsbilde for Vold og overgrep dinutvei.no.JPG

Skadet for livet

Både barn og voksne som blir utsatt for vold og seksuelle overgrep kan få store belastninger og noen blir skadet for livet.
Vold og overgrep er et alvorlig samfunns- og folkehelseproblem.
Incest og voldekt er begreper de fleste kjenner. Nyere forskning viser at femti prosent av alle seksuelle overgrep gjort mot barn under 18 år, selv er utført av de under 18 år.

Det at også menn utsette for vold er et faktum.
I henhold til forskningsrapporten, "Den mannlige smerte - menns erfaringer med vold i nære relasjoner,pdf",viser Nordiske forekomststudier at både kvinner og menn utsettes for partnervold.
De tre siste årene har 38 menn vært boende i ulike perioder på "Krisesenter for menn ved Blå Kors sitt  Krise - og incestsenter" i Fredrikstad

Eldre kan bli utsatt for ulike former for overgrep av sine nærmeste. Studier viser at overgriperen kan være ektefelle, familie eller andre som står nær eller ansatte i hjelpeapparatet.
ALLE kan kontakte krisesenter uavhengig av hvem man er og hvor man bor.

Forsvarshender for vold og overgrep illustrasjonsbilde.jpg

Felles ansvar å hjelpe

At mennesker blir utsatt for vold og seksuelle overgrep angår oss alle.
Vold og seksuelle overgrep er straffbare handlinger og utgjør et folkehelseproblem. De fleste volds- og seksuelle overgrepssaker som anmeldes skjer i nære relasjoner, men det er store mørketall.
De som er utsatt for vold og overgrep skal ikke stå alene, men få hjelp og informasjon om sine rettigheter.
Vi utvikler et godt tverrfaglig støtteapparat som skal gi et helhetlig tilbud til volds- og overgrepsutsatte.

Rakkestad kommune står ikke alene i arbeidet, vi samarbeider med:

Regionalt kompetansesenter i vold og traumatisk stress (RVTS) bistår også med kompetanse inn i arbeidet.

 

Har man lov å ikkje bry seg?

Har man lov til å ikke bry seg ?

Hvis du mistenker at en du kjenner sliter på grunn av tidligere vold, eller lever med vold i dag, er det all grunn til å bry seg.
Tegn på at en du kjenner blir eller har blitt utsatt for vold kan være:

  • blåmerker, brudd og andre skader
  • stadige unnskyldninger (møter ikke til avtaler osv.)
  • isolering
  • bortforklaringer (falt i trappa, gått på døra osv.)
  • barn som vegrer seg for å gå hjem
  • rusmiddelbruk
  • endring av adferd
  • aggressiv oppførsel

Å spørre noen om de har blitt eller utsatt for vold, kan være vanskelig, og for de fleste er det å snakke om vold et fremmed tema.
Utenforstående kan derfor være redd for trå feil i møtet med noen som opplever vold. De fleste ønsker imidlertid at noen skal bry seg,
og vi kan alle komme i situasjoner hvor vi trenger noen å snakke med.
Er du usikker ? så er vi mange som vil hjelpe: Politi, krisesenter, Familiehjelpen i kommunen eller barnevernet. De er alle glade for å få din henvendelse.
(Kilde til teksten om : "har man lov til å ikke bry seg" er tatt fra dinutvei.no)

Trykk på filmvindu for å se filmen, der vil du og få opp muligheten for å ulike måter å dele linken videre. 

Vold og overgrep Eldre illustrasjons bilde.png Kilde: dinutvei.no

Er man offentlig ansatt har man plikt til å melde, men er det så enkelt?

Det er behov for økt kunnskap hos ansatte på feltet. Det er viktig at ansatte i kommunal sektor får opplæring i å se tegn og symptomer for å komme tidlig inn og kunne hjelpe. De ansatte skal få økt kunnskap, men de skal også føle seg trygge og ha vern rundt seg som melder i slike saker. Ingen skal stå alene.
Her kan de offentlige ansatte i kommuen ta kontakt med Familiehjelpen i kommunen.

Handlingsplan mot Vold og overgrep i Rakkestad kommune

Målet med handlingsplan mot vold og overgrep er å forebygge og komme tidligst mulig inn for å hjelpe volds- og overgrepsutsatte.
Målgruppen er hele befolkningen, med spesielt fokus på barn og unge.
Vi må som voksne lære å samtale med barn om vold og seksuelle overgrep. I ungdata-undersøkelsen gjennomført på Rakkestad ungdomsskole våren 2017, viser statistikken at vi ligger bedre til enn resten av landet, men at vi har tilfeller hvor vold er inne i bildet med ca. 5 elever utav 280.

Utfordringen er jo å finne og hjelpe den enkelte som er utsatt, og EN utsatt er EN for mye.

Dette må vi sammen gjøre noe med !

Vår visjon er nulltoleranse for vold og overgrep i nære relasjoner.

Informasjon gitt av:

Arbeidsgruppa "handlingsplan mot vold og overgrep, Rakkestad kommune"
Prosjektleder BTI ( Bedre Tverrfaglig Innsats)
Katharina Olaj