Les planen her

Målsettinger 

  • Rakkestad kommune skal være en trygg kommune.
  • Rakkestad kommune skal være forberedt på at kriser og uønskede hendelser kan 
  • oppstå. 
  • Rakkestad kommunes beredskapsorganisasjon skal raskt iverksette tiltak når krise har 
  • oppstått

Beredskapsarbeidet bygger på kommunens helhetlige ROS-analyse.

Risikoobjekter som er avdekket i kommunes arbeid med risiko- og sårbarhetsanalyse, er tatt 
inn i planen (tiltakskort). Arbeid med ny helhetlig ROS-analyse sluttføres i løpet av 2020.
Beredskapsplanen omfatter målsettinger og føringer som gjelder for organiseringen av 
kommunens beredskapsarbeid.

Planens krisedel iverksettes når aktuell hendelse går ut over kommunens ordinære drift.
Planen har fokus på etablering av kriseledelse, informasjon til befolkningen og retningslinjer 
for bruk ved en rekke type hendelser.

Planen skal også med nødvendige tillempinger kunne nyttes ved en overgang fra fred til en 
situasjon hvor det blir erklært beredskap.

Den overordnede beredskapsplanen erstatter ikke annet planverk i kommunen, og er heller 
ikke en sum av disse. Planen er det sentrale styringsdokumentet i beredskapsarbeidet og i 
uønskede hendelser/kriser.