• Sander
  • Fladstad
  • Kirkeng
  • Østbygda 
  • Rudskogen.

De som ønsker det, og bor i rimelig nærhet av en kommunal vannledning kan få vann fra et av disse vannverkene.
Graving av stikkledning og påkobling må den enkelte huseier koste selv.
Alle som har kommunalt vann skal ha en vannmåler. Denne fåes utlevert av kommunen.

Vannforsyning

I Rakkestad kommune er det ca 4500 personer som er tilknyttet offentlig vannforsyning.

Dette fordelt via de 5 vannverkene som er i bygda:

  • Fladstad, Sander (disse 2 vannverkene forsyner Rakkestad sentrum) 
  • Kirkeng (Degernes) 
  • Tjernes (østbygda)
  • og Rudskogen.

Fladstad vannverk henter vann fra Rakkestadelva som blir fullrenset. De andre vannverkene forsynes med grunnvann.

Alle abonnenter til kommunalt vann skal ha vannmåler. Denne utleveres gratis fra kommunen, men abonnenten er ansvarlig for å ta vare på den på forsvarlig måte (for eksempel at den ikke fryser i stykker).

Abonnenter får vannet sitt gjennom et kommunalt og privat ledningsnett. Rakkestad kommune har ca 8,6 mil med kommunale vannledninger å forvalte.

I tillegg har abonnentene private stikkledninger som er deres ansvar.

Bygning til opphold for mennesker eller dyr må ha tilgang til hygienisk betryggende og tilstrekkelig drikkevann, samt slokkevann.

Når offentlig vannledning går over eiendommen eller i veg som støter til den, eller over nærliggende areal, skal bygning som ligger på eiendommen knyttes til vannledningen.

Hva betyr utette kraner og ventiler?

All form for lekkasje på privat sanitæranlegg er huseiers ansvar, og må utbedres for eiers regning. Ved mistanke om lekkasje, må rørlegger/ maskinentreprenør kontaktes. Susing i rørene er tegn på lekkasje.

Når det ikke brukes vann i huset, skal det ikke registreres forbruk på måleren. Dersom en av de små viserne/ tallene beveger seg, har man lekkasje på egne rør.

Et rennende vannklosett vil kunne bety ekstrautgifter på flere tusen kroner i året. Urolig overflate i klosettet kan medføre et forbruk på ca 400 m3 pr år. Dette koster deg over kr 20.000,- i året!!

Dryppende kran koster deg ca kr 500,- i året i forbruk!

Vannforbruk

Normalt vannforbruk pr person er ca 50-70 m3 i året (50 000- 70 000 liter).

Dette tilsvarer ca 140- 190 liter pr døgn.

Dette bruke vi vannet til - illustrasjonsbilde Kilde: Niva 1981 regjeringen.no.jpg

Er det kommunale drikkevannet dyrt?

En halvliter flaskevann i butikken koster ca 20 kr.

Dette tilsvarer ca 1 000 halvlitere tappet fra springen!

Hva eier jeg, og hva eier kommunen?

I prinsippet eier kommunen hovedledningene i gata, og hver husstand eier ledningene fra og med tilkoblingspunkt på hovedledningen og inn til hus. Dette gjelder også selv om hovedledningene ligger på motsatt side av gata i forhold til egen bolig.

Dersom du får en vannlekkasje rett utenfor eller inne i huset ditt, er det viktig å vite hvor stoppekranen til vannet er.

  • hva eier jeg og hva eier kommunen - illustrasjonsbilde.jpg
  • Stoppekranen er ditt ansvar som huseier.

Noen nøkkelord/forklaring:

VA-sanering; å bytte ut gamle rør i bakken med nye

Spillvann; Alle innvendige avløp. Dette gjelder også sluk i kjeller.

Overvann; regnvann, drensvann, smeltevann etc.

Separering; å skille spillvann og overvann i 2 separate rørsystemer. Spillvann skal til renseanlegg og regnvann til bekk/ elv.

Sanering

Det vil i tiden fremover foregå relativt omfattende saneringsarbeider i Rakkestad kommune.
Dette gjøres for å skifte ut gamle rør med nye, pluss at vi skal separere spillvann og overvann. Kommunen står for utskifting av hovedledninger.

I sammenheng med dette, eller rett etterpå, vil det for mange abonnenter bli behov for å sanere sine stikkledninger. Dette må bekostes av den enkelte huseier.

Først ut er Bergenhusområdet. Berørte huseiere vil bli kontaktet nærmere.

Vannmåler - elektronisk avlesningsskjema (avleses 31. desember hvert år)

Det er pr. nå ikke fjernavlesning av vannmålere for Rakkestad kommune, så du må bruke elektronisk skjema eller tilsendt avlesningskort i posten.

Vannmåleravlesningsskjema - (avleses 31.12)

vannkran[1]_150x200.gif

Her logger du deg inn og registrerer vannmålerstanden din - linken finner du også nederst på de fleste av våre nettsider og under skjema nederst i artikler om vann.