Kulturlandskapstiltak

 

 1. Holde gammel kulturmark i hevd
  1. Hogst, rydding, tynning av kratt og skog. Slått, beiting, inngjerding og lyngbrenning.
 2. Bevare og remme biologisk mangfold:
  1. Dammer, bekker, kantsoner og gamle kulturplanter.
 3. Øke tilgjengelighet og ferdsel til kulturminner/kulturmiljøer:
  1. Hogst og rydding av kratt og skog. 
  2. Skilting og merking.
  3. Grøfting, drenering.
  4. Gjerde, sti/tursti, gangbru m.m. 
 4. Bevare kulturminner og kulturmiljøer:
  1. Skjøtsel av boplasser, gravhauger, hustufter, jakt- og fangstplasser.
  2. Rydding av vegetasjon.
  3. Skjøtsel og restaurering av veier.
  4. Restaurering og skjøtsel av mindre hus som ikke er i bruk.
 5. Bevare freda og verneverdige bygninger:
  1. Reparasjoner ved å bevare mest mulig av opprinnelig bygningselementer utvendig.
 6. Investeringstiltak for organisert beitebruk:
  1. Sorteringsanlegg
  2. Sperregjerde

Miljøtiltak

 

 1. Økologiske rensetiltak:
  1. Vegetasjonssoner
  2. Fangdammer
  3. Våtmarker
 2. Tekniske miljøtiltak:
  1. Hydrotekniske anlegg (bla.a. utbedring av bakkeplaneringsområdene)
  2. Høytørkeanlegg (erosjonsutsatt areal)
  3. Oppsamlingsanlegg for avløp fra veksthus
 3. Miljøplantinger:
  1. Klimaplanting 
  2. Leplanting
  3. Landskapsplanting
 4. Miljøretta omlegging i kornområder:
  1. Omstillingsstøtte
  2. Årlig arealstøtte
  3. Støtte til utviklingstiltak 
   i forbindelse med omlegging av kort il gras på arealer med stor erosjonsverdi.

Krav til søknad - og husk å søke om midler før tiltaket settes i gang:

Kostnadsoverslag, foto, detaljkart og dessuten beskrivelse med tegning når det gjelder bygning.

Tilskuddssatsen er fra 35% til 70% avhengig av tiltakets art.