Kommunene har et selvstendig ansvar for å ha nødvendig oversikt over egne areal- og naturressurser, herunder biologisk mangfold. Det er forventet at kommunene gjennomfører kartlegging og verdisetting av biologisk mangfold.
Det forutsettes at hensynet til biologisk mangfold veier tungt i alle lokaliseringsvedtak med betydning for arealbruk, også etter sektorlovene
Hensynet til leveområder for truede og sårbare plante- og dyrearter skal tillegges særlig vekt.
 

Lenker