Målgruppe

Salgsbevilling kan søkes av firmaer/personer som ønsker å drive salg og utlevering av alkoholholdig drikk for drikking utenfor salgsstedet.

Kriterier for tildeling

  • Salgsbevilling gis til den for hvis regning virksomheten drives. Bevillingshaver kan være en fysisk eller juridisk person. 
  • Salg av alkoholholdig drikk kan bare skje på grunnlag av bevilling etter alkoholloven.
  • Det kreves uklanderlig vandel
  • Bevillingshaver skal utpeke en styrer med stedfortreder som er knyttet til salgsstedet.
  • Styrer og stedfortreder må være over 20 år og begge ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven. De må begge jobbe i virksomheten og oppfylle de krav som settes i alkoholloven.
  • Bevillingen tildeles etter en skjønnsmessig vurdering.
 Salgsbevilling kan ikke gis til bensinstasjoner eller kiosk. 

Søknadssprossesen

Veiledning

Du må søke skriftlig på elektronisk skjema. 
Formannskapet avgjør søknaden om bevilling etter at politiet, skatteetaten, byggesaksavdelingen og sosialtjenesten har kommet med uttalelse.
Du får skriftlig melding om vedtaket.

Søknadsskjema

Behandling og klagemulighet

Saksbehandlingstid

Behandlingstiden etter at komplett søknad er levert er ca. 3 måneder.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket.
Klagen sender du til den instans som har gjort vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette.
Fylkesmannen er klageinstans.
Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det.