KOMMUNALE AVLØPSNETT OG RENSEANLEGG:

Rakkestad kommune eier og drifter 4 kloakkrenseanlegg; (Bodal, Østbygda , Rudskogen og Kirkeng renseanlegg).
Alle husstander/næring som ligger i rimelig nærhet til en kommunal avløpsledning skal være tilkoblet denne.
Renseanleggene er underlagt en streng kontroll. Anleggene tilfredstiller de krav som stilles og sørger for at våre vann og vassdrag blir minst mulig påvirket av næringsstoffer, tungmetaller og mikroorganismer.


Private avløpsanlegg (spredt avløp):

De boliger som ikke er tilknyttet kommunal kloakk, dette gjelder stort sett boliger i spredt bebyggelse, skal ha en godkjent separat avløpsløsning.
Rakkestad kommune er forurensningsmyndighet for alle anlegg under 2000 Pe (person ekvivalenter). For Rakkestad kommune er det vedtatt at alle private avløpsløsninger skal tilfredsstille de krav som er stilt i forurensningsforskriften og lokal forskrift.

Rakkestad kommune styrer prosessen med oppgradering av avløpsanleggene og pålegg til den enkelte eier følger en sonevis tidsplan.
De første påleggene vil bli sendt ut i begynnelsen av 2010. Alle soner i Rakkestad planlegges ferdig innen 2017.


NB! Alle som skal endre/bytte ut sitt avløpsrenseanlegg SKAL søke ny utslippstillatelse hos kommunen.