Norsk rødliste over truede arter

Norsk rødliste 2021 er den offisielle listen over arter som er truet i Norge.

Disse er del inn i følgende kategorier:

  • RE: Regionalt utrydda
  • CR: Kritisk truet
  • EN: Sterkt truet
  • VU: Sårbar
  • NT: Nær truet
  • DD: Dårlig datagrunnlag
  • LC: Utenfor fare

Arter som er i kategorien CR, EN og VU er regnet som ”rødlistet”. IUCN er den internasjonale rødlistevurderingen.

Mer om rødlistede arter kan du finne her på Artsdatabanken sin nettside.