Rakkestad kommune som forvaltningsorgan 

Enheter, kontorer og andre som forbereder saker og fatter vedtak, er organer som utgjør forvaltningen i kommunen. Slike organer skal bidra til at borgerrettighetene blir ivaretatt. 

Rett til personvern og taushetsplikt 

Enhver som utfører tjeneste for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han eller hun får vite om noens personlige forhold. Dette gjelder også andre opplysninger som skal hemmeligholdes av hensyn til den som opplysningen gjelder. I enkelte saker er taushetsplikten særlig streng. 

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven)

Denne personvernerklæringen følger bestemmelsene i EUs nye personvernforordning (GDPR) og Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) av 20.07.2018.

Rett til informasjon om behandlingen av personopplysninger 

Enhver som ber om det, skal få vite hvordan opplysningene om egen person blir behandlet. 

Du har rett til innsyn 

Du kan henvende deg til en hvilken som helst av våre avdelinger og be om å få vite hva slags opplysninger de har om deg, hva de skal brukes til, og hvor de er innhentet fra. Dette gjelder så vel elektroniske som manuelle registre. Du skal få svar innen 30 dager. 

Du skal kunne kreve at feilaktige eller mangelfulle opplysninger om deg blir rettet 

I utgangspunktet skal vil vi av eget tiltak rette mangelfulle eller feilaktige opplysninger. Men det er ikke alltid lett for den som behandler store mengder opplysninger å bli klar over at noe mangler eller er feil. Vi anbefaler derfor at alle bruker innsynsretten aktivt, og gir beskjed til avdelingen det gjelder om det er feil. 

Du kan kreve at unødvendige opplysninger om deg blir sperret eller slettet 

Vi sletter eller sperrer opplysninger som ikke lenger er nødvendige for formålet med registreringen. Dette gjelder ikke dersom opplysningene skal oppbevares i henhold til annen lovgivning, for eksempel regnskapsloven og arkivloven. 

Du skal kunne utøve dine rettigheter gratis 

Når du ber om innsyn, retting og sletting er dette gratis. 

Videreformidling 

Vår policy er at vi ikke skal selge, bytte eller på annen måte videreformidle informasjon av noen art, om deg, til tredjepart uten at du har samtykket til dette. 

Informasjonssikkerhet 

  • Vi har etter personopplysningsloven ansvar for å sørge for at personopplysningene er tilstrekkelig sikret.
  •  Vi har, blant annet etter prioriteringer fra risikoanalyser, innført rutiner som skal gi den nødvendige sikkerhet. 
  • Vi sikrer at kun de som har et tjenstlig formål får tilgang til opplysningene.
  • Videre sikrer vi at opplysninger ikke kan endres eller slettes av andre enn de som er autorisert til å gjøre dette. 
  • Vi sikrer at personopplysningene er tilgjengelige når det er nødvendig for å utføre våre arbeidsoppgaver, for å gi deg en best mulig tjeneste. 
  • Vi revurderer våre rutiner periodisk slik at sikkerheten til enhver tid skal være så god som mulig. Dersom vi oppdager at en rutine ikke er fulgt følges dette grundig opp.