Klageveilederen ber deg velge ut den problemstillingen som passer best til det forbrukerproblemet du har. Valgene du gjør bestemmer hvordan klagebrevet ditt blir. Til slutt fyller du inn dine egne opplysninger om saken. Brevet skriver du ut, undertegner og sender til den som har levert varen eller tjenesten du klager på.

Klage på enkeltvedtak etter forvaltningsloven

Enkeltvedtak som det offentlige har fattet, kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken.  Klagen fremsettes til det forvaltningsorgan (klageinstansen) som er nærmest overordnet det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket (underinstansen)

Forvaltningsloven - Lovdata