Normalt må den som overtar en landbrukseiendom konsesjonsfritt bosette seg på eiendommen innen 1 år og bo der og drive den i minst 5 år sammenhengende.

Eieren kan oppfylle driveplikten på to måter:

  • Ved å drive eiendommen selv eller ved å leie bort jordbruksarealet som tilleggsjord til annen landbrukseiendom i minst 10 år. Slik leieavtale skal godkjennes av kommunen.
  • Ved konsesjonspliktig omsetning av landbrukseiendom må det i hvert enkelt tilfelle vurderes om det er nødvendig med personlig bo- og driveplikt for den nye eieren.

Vanligvis setter kommunen vilkår om 5 års bo- og driveplikt.
Driveplikten kan ikke oppfylles ved bortleie i slike saker.

Alle saker om bo- og driveplikt behandles først i kommunen.

Ønsker du å leie ut jorda ? eller ha forpaktningsavtale for jord og driftsbygninger?

Vil du vil leie bort jorda - da tar du kontakt for å få en jordleieavtale fra kommunen.
Avtaletiden er på 10 år og er lovfestet i jordloven. 
Ved kortere avtaletid, må det søkes om dispensasjon fra jordloven §8 med en begrunnelse om hvorfor man ønsker kortere tid.

Vil du leie bort jorda, driftbygninger/hele driften av gården? da tar du kontakt for å få en forpaktningsavtale fra kommunen.