Målgruppe, kriterier og veiledning

Målgruppe

Tiltakene kan treffes overfor barn under 18 år.
Når barnet samtykker, kan tiltak som er iverksatt før barnet har fylt 18 år, opprettholdes eller erstattes av andre tiltak inntil barnet har fylt 23 år.

Kriterier

Behov for hjelpetiltak må være dokumentert

Veiledning

Alle (foreldre, venner, naboer, barnehage/skole, helsestasjon osv.) som ser at et barn har særlig behov for det, kan melde fra til barnevernstjenesten om at barnet trenger et hjelpetiltak.

Klage

Det vil bli fattet et vedtak. I vedtaket går det fram om barnet/familien har fått tildelt tjenesten eller ikke, og hva tjenesten eventuelt omfatter.

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket.
I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen kan gi deg veiledning.
Klageinstans er Fylkesmannen.
Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det.
Hvis vedtaket opprettholdes, går saken til Fylkesmannen for klagebehandling. 

Merknader

Barn skal bo hjemme så sant det er mulig.
Når forholdene i hjemmet tilsier det, eller når barnet av andre grunner har særlig behov for det, kan barnevernstjenesten sette i verk hjelpetiltak for å bedre barnets situasjon. I slike tilfeller legges det vekt på å finne årsakene til vanskene og drøfte dem med foreldre og barn.
Hensynet til barnets beste skal være avgjørende for hvilke hjelpetiltak som settes i verk.