Tettbygd strøk eller spredt bebyggelse

Miljøverndepartementet har i rundskriv T-5/98 laget grunnlaget både for politisk og administrativ delegering. Som oftest er det teknisk sektor som på vegne av rådmannen har fått delegert ansvaret, evt. ligger da oppgavene igjen delt mellom planansvarlige/ reguleringsmyndighet og den tekniske driften/kommunalteknikk avhengig av om sakene er rettet inn mot myndighetsutøvelse i plansammenheng f.eks. i tettbebygd strøk eller for eksempel enkeltsaker i irregulær forurensning/avfallshåndtering i spredt bebyggelse.

Kommunens rolle er rett og plikt til å ha best mulig beredskap mot akutt forurensning. Dernest er myndighetsutøvelsen i medhold av loven for eksempel å gi pålegg om opprydding (§ 37 om opprydding av avfall eller fjerne visuelt forsøplende uttrykk). 

 

Andre aktuelle lovbestemmelser etter forurensningsloven

Myndighet særskilt delegert til kommunen.
Føre tilsyn med at besitter av næringsavfall som ikke i art eller mengde skiller seg vesentlig fra husholdningsavfall, håndterer dette forsvarlig: Forurensningsloven § 48, første ledd 
- Myndigheten omfatter også§ 49 (opplysninger), § 50 (granskning), § 52a (gebyrer), § 73 (tvangsmulkt), § 78 siste ledd og § 79 siste ledd (begjære påtale). 
 

Lovbestemmelser kommunen kan benytte der kommunen har myndighet

 

Brenning av avfall

Forurensningsloven sier at all brenning av avfall er forbudt. Det er forbudt med åpen brenning av avfall og i småovner så lenge det ikke er vedtatt lokal forskrift.