Målgruppe

Skjenkebevilling kan søkes av personer eller virksomheter som ønsker å drive salg av alkoholholdig drikk for drikking på stedet.
Skjenkebevilling gis til den hvis regning virksomheten drives

Kriterier for tildeling

  1. Alle som driver et serveringssted som serverer alkoholholdig drikk, må ha skjenkebevilling. For å kunne få innvilget skjenkebevilling må virksomheten ha serveringsbevilling.
  2. Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest fra byggesakskontoret.
  3. Det kreves uklanderlig vandel.
  4. Bevillingshaver skal utpeke en styrer med stedfortreder knyttet til serveringsstedet. Styrer og stedfortreder må begge ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven.
  5. Begge personene må være over 20 år, de må arbeide i virksomheten og de må oppfylle de krav som settes i alkoholloven (og serveringsloven).

Bevilling tildeles etter en skjønnsmessig vurdering .

Søknadsprosessen

Veiledning

Du må søke på elektronisk  skjema som du finner nedenfor. 

Når søknaden er mottatt i kommunen, blir det innhentet uttalelser fra politiet, sosialtjenesten og skatteoppkreveren. Søknaden avgjøres av formannskapet. Du får skriftlig melding om vedtak.  

Servicekontoret avgjør søknader om ambulerende skjenkebevilling, bevilling for skjenking ved enkel bestemt anledning og andre forhold knyttet til skjenking ved enkeltanledninger. 

Endringer i bevillingen skjer ofte flere ganger i løpet av bevillingsperioden. Dette kan skje for eksempel ved skifte av styrer og stedfortreder for bevillingen, endringer i driftskonseptet eller endringer i eierforhold. Slike endringer krever ofte ny godkjenning, eventuelt ny bevilling. Melding om endring sendes til kommunen, som fatter nytt vedtak.

Behandling og klagemulighet

Behandling

Saksbehandlingstiden beregnes til cirka tre måneder.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det.

Informasjon fra Vinn.no

På etterspørsel fra prøvetakere til etablerer- og kunnskapsprøven tilbyr vi nå kurs som forberedelse for å avlegge prøvene. Vi opplever at mange synes det er vanskelig å lese læremateriellet på norsk og spesielt lovverket som er pensum. Det er også norskspråklige som sliter med å stå på prøven/prøvene og derfor ønsker vi nå å utvide vårt tilbud for at flere skal ha riktig kompetanse til å få bestått.

For at flest mulig skal ha muligheten til å delta på kursene tilbyr vi disse nettbasert, og bruker et verktøy som heter TeamViewer. Dette lastes ned gratis, og det eneste deltakerne trenger er tilgang til data og internett. Vi sender ut all nødvendig informasjon i forkant til deltakerne.

I første omgang har vi nå satt opp kurs for kunnskapsprøven til salgsbevilling 9. juni og skjenkebevilling 10. juni fra klokken 09.00 – 12.30.
Dette fås kjøpt i nettbutikken vår på 

  • www.vinn.no/shop .
  • Vi selger som tidligere også læremateriell i bokformat og tilgang til testprøver på.a