Personer med flyktningbakgrunn kommer til Norge med ulike erfaringer, ressurser og mål for framtida. Flere har opplevd påkjenninger etter krig forfølgelse og flukt. På startstreken til et nytt liv i et ukjent lokalsamfunn står de fleste uten ferdigheter i norsk språk og med begrenset kunnskap om det norske samfunn.

Stortinget har vedtatt en lov som gjør at personer med flyktningbakgrunn har rett og plikt til å delta i et opplæringsprogram i regi av hjemkommunen. Programmet skal gi nyankomne innvandrere muligheten til å bli aktive samfunnsdeltakere og motvirke framtidig isolasjon og passivitet.

Introduksjonsordningen består av introduksjonsprogram og introduksjonsstønad. Deltakelse i programmet er obligatorisk for nyankomne innvandrere med flyktningbakgrunn.

Introduksjonsprogrammet skal inneholde norskopplæring og samfunnskunnskap, samt aktiviteter som forbereder til videre opplæring eller tilknytning til arbeidslivet.

Disse omfattes av ordningen:

  • Overføringsflyktninger
  • Flyktninger med asyl
  • Personer med opphold på humanitært grunnlag