Personer med funksjonsnedsettelse

Med funksjonsnedsettelse menes tap eller skade på en kroppsdel eller i en av kroppens funksjoner. Dette omfatter både fysiske, psykiske og kognitive funksjoner.

Ledsager

Ledsager er den, eller de, som bistår personen med funksjonsnedsettelse. Hvem som er ledsager, kan variere fra gang til gang.

Ledsagerbeviset gir vanligvis rett til å ha med seg én ledsager, men dersom behovene til personen som søker om ledsagerbevis tilsier at det er nødvendig med to ledsagere, kan dette innvilges.

Ledsagerbevis

 • Ledsagerbeviset utstedes til personer med en funksjonsnedsettelse som har søkt om ordningen, og som fyller vilkårene for å få ledsagerbevis.
 • Ledsagerbeviset er kostnadsfritt.
 • Ledsagerbeviset skal gi den funksjonshemmedes ledsager fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangementer i Rakkestad.
 • Ledsagerbeviset skal gi den som ledsager personen med funksjonsnedsettelse gratis adgang til kultur- og fritidsarrangementer og transportmidler som personen med funksjonsnedsettelse ikke ville kunne deltatt på/benyttet uten assistanse fra ledsager(e).
 • Ledsagerbeviset er gyldig i inntil 4 år.
 • Ledsageren bør være over 18 år.

Aldersgrense

Det er ingen øvre eller nedre aldersgrense for å få ledsagerbevis, dersom behovet er dokumentert. For barn under skolealder må det dokumenteres at barnet har et større ledsagerbehov enn det som hadde vært tilfelle dersom barnet ikke hadde en funksjonsnedsettelse, og at det derfor påløper ekstrautgifter, sammenlignet med jevnaldrende som deltar på samme type aktiviteter. Det betyr at det er barn med et særlig omfattende assistansebehov som til vanlig vil kunne tildeles ledsagerbevis helt fra småbarnsalder av.

Høy alder alene er ikke nok til å kvalifisere for ordningen. For alle aldersgrupper er det en forutsetning at det foreligger en funksjonsnedsettelse som oppfyller varighetsvilkåret satt i formålsbestemmelsen for ordningen.

Søknad

Personen med funksjonsnedsettelse søker bostedskommunen på fastsatt skjema om å få innvilget ledsagerbevis.

 • Søk via skjema "Ledsagerbevis - søknad". Skjemaet finner du nederst på siden under "Skjema"
 • Passfoto må vedlegges søknaden eller leveres på Servicekontoret
 • Ved behov kan kommunen innhente uttalelse om søkers behov fra fastlege, spesialisthelsetjeneste, psykolog, offentlig godkjent helseinstitusjon, eller kommunens helse- og omsorgstjeneste

Slik fungerer ordningen i praksis

I praksis fungerer ordningen slik at ledsagerbeviset, etter innvilget vedtak, utstedes av kommunen som bekrefter at innehaver av kortet er avhengig av ledsager.

 • Kortinnehaver viser frem ledsagerbeviset når han/hun kjøper sin billett.
 • Ledsagerbeviset gir ikke fortrinnsrett fremfor andre.
 • Billetter ol. skal bestilles på ordinær måte.
 • Kortinnehaver kan ha med seg forskjellige personer som ledsager.
 • Det kan i enkelte tilfeller innvilges to ledsagere.
 • Ledsagerbeviset kan inndras ved misbruk.

I Rakkestad tilbys ordningen på følgende aktiviteter, steder og foreninger

 • Rakkestad Kulturhus og kino
 • Rakkestad kommunale bad
 • Rakkestad Idrettsforening
 • Oshaug Idrettslag
 • Rakkestadhallene
 • Miranda Catering og Selskapslokaler
 • Arrangementer i kirkene i Rakkestad, Os og Degernes
 • Rudskogen Motorsenter

Klage

Vedtak om å innvilge eller avslå søknad om ledsagerbevis er et enkeltvedtak i henhold til forvaltningsloven. Eventuell klage sendes Rakkestad kommune, postboks 264, 1891 Rakkestad innen 3 uker.