Gå direkte til søknadssenter


Tilsagnet gis under følgende forutsetninger 

 • Tilsagn gis kun til husholdninger og skal anvendes til boligformål. En husholdning/boenhet kan til enhver tid bare ha registrert en søknad eller uavsluttet sak og kan kun søke om tilskudd til samme type tiltak en gang 
 • Tilsagnet kan kun benyttes til den type tiltak det er gitt tilsagn om 
 • Kjøper av tilskuddsberettiget utstyr og mottaker av tilskudd må være medlem av husholdningen. All fakturadokumentasjon må kunne knyttes til husstanden 
 • Det utbetales ikke tilskudd for tiltak som er påbegynt eller fullført ved innsending av søknad. Det skal heller ikke ha påløpt kostnader til tiltaket det søkes om tilskudd til, før registrering av søknad 
 • Det gis kun tilskudd til utstyr som er nytt fra fabrikk og som er omfattet av normale utstyrsgarantier

Det er ikke anledning til å motta annen offentlig støtte til tiltaket.

Gå direkte til søknadssenter


Pelletskamin

Støttes med inntil 20% av dokumenterte kostnader, maksimalt kr 4.000,-

Kriterier for tildeling: 

 • Kaminen skal ha virkningsgrad på minst 80 % og et styringssystem med mulighet for ukeprogram 
 • Det skal fremlegges kopi av erklæring til lokalt brann-/feiervesen om at kaminen er installert av person/firma med nødvendig godkjenning og i tråd med forskrift 
 • Kaminen skal ha nominell effekt og tankstørrelse for pellets som gjør at den kan operere i minimum 24 timer ved normalt bruksmønster 
 • Tilsagnet må benyttes innen 4 måneder fra tilsagnsdato

Det skal kunne dokumenteres at produktet tilfredsstiller kravene i teknisk forskrift, med blant annet skandinavisk bruksanvisning og monteringsanvisning tilpasset norsk byggeskikk.
Dokumentasjon kan være en SINTEF produkt-dokumentasjon eller tilsvarende.
Årlig serviceavtale bør inngå som en del av leveransen.

Gå direkte til søknadssenter


Pelletskjele
Støttes med inntil 20% av dokumenterte kostnader, maksimalt kr 10.000,-

Kriterier for tildeling: 

 • Tilskudd gis til komplette kjelsystemer med ny kjele, brenner, matesystem og lagertank for pellets 
 • Kjelsystemet skal som minimum ha 15 kW effekt til vannoppvarming 
 • Det skal fremlegges kopi av erklæring til lokalt brann-/feiervesen som viser at kjelsystemet er installert av firma med nødvendig godkjenning og i tråd med forskrift. Kjelsystemet skal være installert i lokale som tilfredsstiller krav til kjelsystem
 • Tilsagnet må benyttes innen 8 måneder fra tilsagnsdato

Det skal være dokumentert at produktet tilfredsstiller kravene i teknisk forskrift. Dokumentasjonen kan være en SINTEF produktdokumentasjon, eller tilsvarende. Årlig serviceavtale bør inngå som en del av leveransen.
Gå direkte til søknadssenter


Væske/vann-varmepumpe
Støttes med 20 % av dokumenterte kostnader, maks kr 10.000,-

Kriterier for tildeling: 

 • Kjølemediet skal være av typen HFK eller naturlig kjølemedier 
 • Varmepumpeløsningen skal være CE-merket. Totalsystemet skal tilfredsstille kravene i standard NS-EN 14511-4 om brukerdokumentasjon på et skandinavisk språk og ha dokumentasjon som verifiserer totalsystemets ytelse 
 • Tilsagnet må benyttes innen 12 måneder fra tilsagnsdato

Det anbefales at man anskaffer system som kan dokumentere samsvar med standard NS-EN 14511-4. Slik dokumentasjon skal være utarbeidet av EU-akkreditert testlaboratorium.

Gå direkte til søknadssenter


Luft/vann-varmepumpe
Støttes med 20 % av dokumenterte kostnader, maks kr 10.000,-

Kriterier for tildeling: 

 • Kjølemediet skal være av typen HFK eller naturlig kjølemedier
 • Varmepumpeløsningen skal være CE-merket. Totalsystemet skal tilfredsstille kravene i standard NS-EN 14511-4 med brukerdokumentasjon på et skandinavisk språk og ha dokumentasjon som verifiserer totalsystemets ytelse 
 • Varmepumper som henter varme fra ventilasjonsluft og er tilkoblet et vannbårent oppvarmingssystem, inkluderes i ordningen. Avtrekks-luftvarmepumper uten mulighet for annet enn tappevannsoppvarming, er ikke inkludert i ordningen 
 • Det gis ikke tilskudd til rene luft-til-luft varmepumper 
 • Tilsagnet må benyttes innen 8 måneder fra tilsagnsdato

Det anbefales at man anskaffer system som kan dokumentere samsvar med standard NS-EN 14511-4. Slik dokumentasjon skal være utarbeidet av EU-akkreditert testlaboratorium.

Gå direkte til søknadssenter


Sentralt varmestyringssystem
Støttes med 20 % av dokumenterte kostnader, maks kr 4.000,-

Kriterier for tildeling: 

 • Det skal være et sentralt varmestyringssystem for strøm eller vannbaserte oppvarmingsløsninger 
 • Styringssystemet må kunne håndtere minst tre temperatursoner uavhengig av hverandre 
 • Innstillinger skal ikke annulleres ved strømbrudd eller spenningsfall 
 • Tilsagnet må benyttes innen 4 måneder fra tilsagnsdato

Separate tilleggsenheter nødvendig for kommunikasjon med det sentrale styresystemet anses som en del av styringssystemet, men refunderes ikke alene. Panelovner eller andre varmekilder ses ikke på som en del av et styringssystem og får dermed ikke inngå i refusjonsgrunnlaget.

Gå direkte til søknadssenter 


Solfanger

Støttes med 20 % av dokumenterte kostnader, maks kr 10.000,-

Kriterier for tildeling: 

 • Solfangerløsningen skal være integrert med boligens løsning for oppvarming av tappevann og eventuelt løsning for romoppvarming 
 • Det gis tilskudd til solfangerløsninger i kombinasjon med andre fornybare energikilder
 • Kombinasjonsløsninger ses på som ett tiltak i forhold til bestemmelse om at det ikke kan gis flere offentlige tilskudd til samme tiltak 
 • Installert solfangerløsning skal dokumenteres med fotografi av utvendige paneler slik de er montert og spesifikasjon for forventet energiutbytte 
 • Tilsagnet må benyttes innen 8 måneder fra tilsagnsdato

Søkere bes om å kontakte egen kommune for å få avklart lokale krav til melding av utvendige løsninger. Det anbefales at man ved plassering av utvendige paneler vektlegger det visuelle uttrykket sammen med energi- og byggtekniske forhold.