Rakkestad kommune sender følgende lokale forskrifter ut på høring.

Velferdsutvalgets behandling av sak 19/2024 i møte den 16.04.2024:

Behandling Kommunedirektørens forslag enstemmig vedtatt. Velferdsutvalgets vedtak Utkastet til endringer i vedtekter for kommunale barnehager legges ut til høring slik som det er framlagt. Kommunestyret behandler og vedtar endringer i aktuelle forskrifter i sitt møte 13.6.2024.

Bakgrunn

Dette utkastet til endringer i vedtekter for de kommunale barnehager er en følge av budsjett 2024 og økonomiplan 2024 - 2027 og de etterfølgende og oppfølgende økonomiplansakene i januar - mars d.å. 

Rakkestad kommune gjennomfører høring på saken på våren 2024 - overfor barnehagens foreldreråd, samarbeidsutvalg og berørte fagforeninger. 

De reviderte vedtekter vedtas av kommunestyret 13.6.d.å. og trer i kraft straks der etterpå. 

Rakkestad kommunestyre fastsetter vedtekter for kommunale barnehager etter barnehageloven § 8. 

De gjeldende vedtaket for kommunens barnehager ble fastsatt 1.4.2004 - og har senere noen ganger blitt revidert administrativt (mindre og ikke prinsipielle korreksjoner) og justert i henhold til regelverksendringer. 

Vedtektene gjelder de kommunale barnehagene: 

• Bergenhus barnehage. 

• Byggeklossen barnehage. 

• Fladstad barnehage. 

• Elle Melle barnehage. 

• Kirkeng barnehage. 

Hjemmel 

Barnehageloven § 8. 

Krav til vedtekter 

Kommunale og private barnehager skal ha vedtekter. 

De skal gi opplysninger som er av betydning for foreldrenes forhold til barnehagen, herunder om a) Eierforhold. b) Formål, jf. §§ 1 og 1a. c) Opptakskriterier. d) Antall medlemmer i samarbeidsutvalget. e) barnehagens åpningstid.