Byggeklossen_barnehage.jpg

Barnehagens visjon er utgangspunkt for alt vi gjør i barnehagen

Utgangspunktet for vår visjon er relasjon. Personalet er til stede, sammen med barna med «hele seg» på en «ekte» måte. Det blir skapt gode relasjoner som forplanter seg i barnas røtter. De får tilhørighet, føler trygghet og det skapes et miljø som fremmer lek og læring. Vi legger vekt på kreativitet slik at barna får «vinger» ved å bruke fantasien og fly av gårde i tankene og ta med seg deres egne innspill inn i lek og barnehagehverdag. Blander vi dette godt sammen, vil barnas opplevelse av «her og nå» få en egenverdi som de seinere tar med seg som barndomsminner.

Barnehagens visjon er bygget på vårt samfunnsmandat som er definert i Lov om barnehage og Rammeplan. Når vi planlegger, dokumenterer, vurderer og evaluerer har vi alltid visjonen i fokus. Alle faste ansatte i barnehagen vet hva som er vårt mandat. På møter tar vi med jevne mellomrom fram mandatet vårt og ser om nye planer er forenelig med denne.

I år vil vi ha spesielt fokus på barnas lek og språkutvikling. Barn har lek som væremåte og en egen måte å kommunisere på, i tillegg til det verbale og non verbale språket som er veldig viktig for sosialiseringen i barnehagen og som ledd i utdanningsløpet videre. Barna lærer gjennom lek, så vi vektlegger å få enda mer kompetanse på barns lek-utvikling, lek roller, lekemiljø og hvordan knytte dette sammen med godt språk miljø.

Utdrag fra årsplanen:

Vennskap og fellesskap

I Byggeklossen barnehage skal alle barn ha noen å leke med og få erfaring med å være i positivt samspill med andre barn og voksne. Barna skal få erfaring i å se andres perspektiv, reflektere over ulike følelser og opplevelser. Med støtte fra personalet skal de få hjelp til å mestre balansen mellom egne ønsker og behov og det å ta hensyn til andre.

Barnehagemiljø - Alle skal med!

I Byggeklossen barnehage jobber vi hele tiden med barnehagemiljøet. Det vil si det fysiske og psykiske miljøet som er mellom barna, barna og de voksne og mellom de voksne. I personalgruppa har vi fokus på hvordan vi voksne behandler hverandre og det å ha mot til å si fra dersom vi ser andre voksne som krenker hverandre eller barn. Lojaliteten til de som jobber i barnehagen skal alltid ligge hos barna. Relasjonen mellom voksne og barn er det som ligger til grunn i pedagogikken. I barnehagens visjon ligger en iboende holdning til at personalet må være tilstedeværende sammen med barna for å skape et miljø fremmer lek og læring. Vi mener arbeidet med at «alle skal med» i barnehagen forutsetter at de voksne må være til stede på en «ekte» måte med «hele seg». Det handler om å se hvert barn, reflektere over de relasjoner og de maktstrukturer som virker i et barnehagemiljø.

Foresattes medvirkning

Vår viktigste samarbeidspartner er foreldre og foresatte. Det er foreldrene som kjenner barnet sitt best. For at barna skal bli trygge og få en god hverdag må foreldre og barnehage samarbeide. Barnehagen har lagt opp til ulike arenaer hvor vi skal samarbeide til det beste for barnet.

Lek og språk

Leken er først og fremst noe barn opplever som morsomt og gledefylt, noe barnet har lyst til å gjøre av egen fri vilje. Leken er helt på barnets initiativ, enten de setter den i gang selv, eller har lyst til å være med på noe andre inviterer til. Barnet glemmer seg selv og kan bare være til stede i selve aktiviteten. Barnet har en sterk opplevelse av frihet og kan utfolde seg fritt. Leken er også det beste utgangspunktet for læring, både av språk og sosial kompetanse.

Dette barnehageåret ønsker vi å fokusere på barnas utelek og hvordan vi kan bli bedre på å inspirere og legge til rette for spennende og mer fysisk og aktiv utelek hvor barna kan bruke kroppen aktivt. Det fysiske miljøet er viktig og i år har vi kjøpt inn mange nye uteleker som inviterer til bruk av rollelek, den viktigste form for lek som barn gjør.

I tillegg har vi ett av tiltakene som er nytt av året er «kreativ mandag», som dere finner mer informasjon om i årsplanen vår.

Sammen lager vi den beste barnehagen for barna.

Våre avdelinger

Byggeklossen barnehage har 3 avdelinger med ca 54 barn:

  • Hjerterommet – småbarnsavdeling med 12 barn og 4 voksne

  • Armkroken – storbarnsavdeling med 19-21 barn og 4 voksne

  • Smilehullet – storbarnsavdeling med 19-21 barn og 4 voksne

Bygget vi huser har store og flotte innelokaler, stort uteareal med mange aktivitetsmuligheter, og vi har tilgang til gymsal året rundt i våre lokaler. Vi har arealer som små og store er glade i, for alle aldre og behov.
Byggeklossen barnehage ligger sentralt og har stor glede av beliggenheten, da vi har nærhet til skogen med Speiderhytta, idrettsanlegg, Elvestien, fotballbane og skøyteis på vinteren.

Årsplan for Byggeklossen barnehage

Årsplan er et arbeidsredskap for barnehagens personale.

Planen skal dokumentere barnehagens valg og begrunnelser (Rammeplan for barnehage 2017). For foreldre er dette et dokument som gir god innsikt i hva barnehagen legger vekt på i det pedagogiske arbeidet.

Er du nysgjerrig på barnehagen vår - se vår årsplan for 2023 - 2025