Barnehagene drives etter

Barnehagene drives etter Lov om barnehager. Rammeplan for barnehager er en forskrift til barnehageloven og sier noe om forpliktende rammer å arbeid etter i planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens innhold.

Barnehagevirksomheten omfattes også av Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Forskriftens formål er å fremme helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold, samt å forebygge sykdom og skade.

Foreldrene har ansvaret for å sikre en trygg og god oppvekst

Det er foreldrene som kjenner sitt barn best og har ansvaret for å sikre det en trygg og god oppvekst. I barnehagen skal barnet videreutvikle det som er grunnlaget hjemme. Barnehagen skal vektlegge at hvert har sin egenverdi og iboende muligheter og forutsetninger til utvikling og vekst. Det er viktig for hvert barn at de opplever sammenheng mellom livet i barnehagen og i hjemmet.

Barnehagen er en arena for omsorg, utvikling og læring. Gjennom glede, humor, sosialt samspill, leik og hverdagsaktiviteter tilegner barna seg grunnleggende kunnskaper, ferdigheter og holdninger. For barn er leik læring, da den er barnas egen aktivitet og den styres av barnas egen indre motivasjon.

Barnehagene sin årsplan beskriver hvordan de jobber med sine mål

Barnehagens årsplan beskriver noe om hvordan barnehagen skal jobbe; mål, hvordan vi skal nå målene og hvordan vi skal vurdere arbeidet som blir gjort. Tilbudet om plasstyper og fleksible ordninger variere noe mellom barnehagene. Det avhenger bl.a. av barnehagens størrelse, barnas alder og personalsammensetning.

Barnehagene gir tilbud til barn med funksjonshemninger, barn fra andre kulturer og barn og familier som trenger ekstra støtte. I barnehagene er det mangfold som gir utgangspunkt for mange erfaringer og opplevelser både for barn og voksne.

Barnehagene har sin egenart, og de ulike områder som de satser spesielt på. Ulikhetene vil vi gjerne beholde. Hver barnehage skal ha sitt særpreg. Alle barnehagene og familiebarnehagene i kommunen er pedagogisk tilrettelagte virksomheter og er godkjent etter Lov om barnehager. Barnehagene skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.

Departementet har fastsatt en rammeplan for barnehagene

Departementet har fastsatt en rammeplan for barnehagen. Rammeplan angir
- Forpliktende mål som barnehagen skal arbeid i retning av
- Krav til kvalitet i det sosiale samspillet i hverdagen og
- Fagområder som alle barn i barnehager skal ha erfaring med i løpet av barnehageåret.

Rammeplanen legger ikke detaljerte føringer for virksomheten eller hindrer lokal frihet, tilpasning og variasjon. Alle barnehagene har en årsplan som viser hvordan rammeplanen har fått den lokale tilpasningen.

Rakkestad kommune har ansvaret for godkjenning og tilsyn med alle barnehagene.