Opplæringsloven er det sentrale rettslige rammeverket for at skolen skal lykkes med det viktige samfunnsoppdraget sitt. Fellesskolen er en del av grunnmuren i den norske velferdsstaten og legger til rette for at alle barn skal få like muligheter til utdanning uavhengig av hvor de bor, sosial bakgrunn, kulturell og etnisk bakgrunn, funksjonsevne, seksuell orientering og kjønn. Opplæringsloven skal være et solid rammeverk som sikrer alle en opplæring av høy kvalitet, et trygt læringsmiljø, og medvirkning i forhold som gjelder en selv.

Den nye lov skal være mer oppdatert, mer tilgjengelig, mer forståelig og mer tilpasset dagens samfunn og hverdagen i den norske opplæringssektoren. Det er også et mål å kunne bruke regelverk som styringsvirkemiddel når det er nødvendig og hensiktsmessig. Den nye loven er en videreføring av bestemmelser fra den tidligere opplæringsloven, men det er også en rekke nye bestemmelser i loven.

Loven inneholder en del endringer i kommunens og fylkeskommunens plikter.

Den nye opplæringsloven krever at alle lokale forskrifter kunngjøres. Det skal også fastsettes noen flere lokale forskrifter enn i dagens lov. Kommune må ha hørt, vedtatt og kunngjort sine forskrifter etter ny opplæringslov innen 1. august 2024.

Rakkestad kommune sender følgende lokale forskrifter ut på høring.

Innspill på disse lokale forskriftene sendes inn med kommentarer enkeltvis for hver forskrift 

Opphør av tidligere lokale forskrift

  • Lokal forskrift – Fag- og timefordeling
    Rakkestad kommune velger å bruke sentralt gitt fag- og timefordeling.
  • Lokal forskrift – Rammeplan for skolefritidsordningen
    Rakkestad kommune bruke sentralt gitt forskrift om rammeplan for skolefritidsordningen.

 Høringsfrist 24.mai.