IOP-en bygger på det som er fastsatt i enkeltvedtaket og er et arbeidsverktøy for skolen/lærerne.

En IOP kan ikke fastsette noe som ikke er innenfor rammene av enkeltvedtaket.

Dersom det ikke går frem av enkeltvedtaket at eleven, for eksempel, skal ha avvik fra Læreplanverket for Kunnskapsløftet, kan ikke dette fastsettes i IOP-en.

Er IOP det samme som en individuell plan (IP)?

Alle med behov for langvarige og koordinerte helsetjenester og/eller sosiale tjenester har rett til å få utarbeidet en individuell plan (IP). Dette følger av helse- og sosiallovgivningen. En individuell plan er ikke det samme som en individuell opplæringsplan (IOP). En IOP kan være en del av en elevs individuelle plan, men en individuell plan kan ikke erstatte en IOP og motsatt.

Skolen har en plikt til å delta i arbeidet med individuell plan (IP). Plikten er avgrenset til tilfeller der skolens samarbeid anses nødvendig for å ivareta elevens behov for et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset hjelpetilbud.