SKOLEN SKAL

 • involvere og spørre deg før de tar avgjørelser som gjelder barnet ditt
 • vurdere om barnet ditt trenger spesialundervisning
 • be PP-tjenesten om å gjøre en sakkyndig vurdering hvis du ber om det, eller hvis skolen mener at eleven trenger spesialundervisning
 • fatte et enkeltvedtak som sier om eleven skal få spesialundervisning eller ikke, og hva spesialundervisningen skal være
 • lage en individuell opplæringsplan (IOP) gi eleven spesialundervisning slik det er beskrevet i enkeltvedtaket og IOP-en
 • lage en skriftlig rapport om spesialundervisningen og utviklingen til eleven en gang i året

DU SOM ER FORELDER

 • kan kreve at skolen undersøker om barnet ditt trenger spesialundervisning
 • skal bli involvert og si ja før skolen ber PP-tjenesten om å utrede barnet ditt
 • skal bli involvert og si ja før skolen bestemmer at barnet ditt skal få spesialundervisning
 • skal få en skriftlig rapport en gang i året om spesialundervisningen barnet ditt får og en vurdering av hvordan barnet ditt utvikler seg
 • kan klage hvis barnet ditt ikke får spesialundervisning
 • kan klage på innholdet, gjennomføringen eller organiseringen av spesialundervisningen

 

HVA BETYR:

PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE (PP-TJENESTEN)

En tjeneste som gir råd til skoler, kommuner og fylkeskommuner om tilrettelegging for barn og unge med særskilte behov.

SAKKYNDIG VURDERING

Et dokument fra PP-tjenesten som viser om eleven trenger spesialundervisning, og som gir råd om hva slags tilbud eleven bør få.

ENKELTVEDTAK

Et brev fra skolen som sier om eleven har rett på spesialundervisning eller ikke, og hva spesialundervisningen skal være.
Du kan alltid klage på enkeltvedtaket.

INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN (IOP)

En IOP skal vise mål og innhold i spesialundervisningen og er et arbeidsverktøy for lærerne.