Det er en utfordring å inkludere alle så tidlig som mulig i gode læringsprosesser, og å gripe inn på en rask og god måte når det avdekkes behov for ekstra innsats. Alle skal få muligheter til å lykkes.

Prinsippet om tidlig innsats er konkretisert i opplæringsloven. Her har skolene en lovfestet plikt til å tilrettelegge i form av tidlig innsats for elever på 1.-4. årstrinn i fagene norsk eller samisk og matematikk. Innsatsen skal rettes mot elever som har svake ferdigheter i lesing eller regning. Formålet er å styrke de grunnleggende ferdighetene i lesing og regning på tvers av fag.

 

Enkeltvedtak

Individuell opplæringsplan (IOP)

Inkluderende opplæring

Likeverdsprinsippet

Sakkyndig vurdering

Spesialundervisning

Tilfredsstillende utbytte

Tilpasset opplæring