Det er tre forhold som utløser retten til skoleskyss, disse er:

  • Avstand mellom hjem og opplæringssted:

Eleven har rett til gratis skoleskyss dersom avstand mellom hjem og opplæringssted er mer nn 2 km for elever på 1. trinn, og mer enn 4 km for elever på 2. til 10.trinn.
Korteste gangbare vei mellom bosted og skole regnet fra dør til dør skal legges til grunn.
Elever har ikke rett til skyss til og fra SFO eller leksehjelp.

Dette er ett fylkeskommunalt vedtak.
Ta kontakt med skolen så sender de inn søknaden til fylket

  • Særlig farlig vei eller vanskelig skolevei

Elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei, har rett til gratis skyss uten hensyn til avstand.
Foresatte som ønsker med bakgrunn i særlig farlig eller vanskelig skolevei, må søke om skoleskyss via eget skjema til skolen.

Dette er kommunalt vedtak.
Rakkestad kommune har definert de trafikkfarlige veiene tilhørende hver skolekrets i lokal forskrift for skoleskyss.
Fyll ut skjema: Skole- kommunal skoleskyss- søknad.pdf" under "Skjemaer" eller "Skjemaer A til Å" fra forsia vår, der vil du og finne link til "Lokal forskrift for skoleskyss.....pdf"

  • Funksjonshemming eller midlertidig skade eller sykdom

Elever med funksjonshemming eller midlertidig skade har rett til skoleskyss uavhengig av avstanden mellom hjemmet og opplæringsstedet.
Legeerklæring må legges ved søknaden.

Dette er et fylkeskommunalt vedtak.
Ta kontakt med skolen så sender de inn søknaden til fylket.

Lurer du på skoleskyssen til ditt barn? Da ringer du:

  • Nettbuss på tlf.: 05070
  • Ruteopplysningen til Østfold Kollektuvtrafikk tlf.: 177

og de vil hjelpe deg med informasjonen du søker.