PP-tjenesten utarbeider en sakkyndig vurdering. Den sakkyndige vurderingen er en del av utredningen av saken som ligger til grunn for enkeltvedtaket. Den sakkyndige vurderingen er rådgivende for kommunen og fylkeskommunen.

Den sakkyndige vurderingen har to hovedelementer, utredning og tilrådning. Utredningen skal vise om eleven har behov for spesialundervisning. Tilrådningen skal gi skolen informasjon om hvilket opplæringstilbud PP-tjenesten mener eleven bør ha.