Eldrerådet hovedoppgave er

Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen. Alle saksdokumenter skal legges fram for rådet i god til før saken skal behandles av kommunestyret.
Protokollen fra eldrerådsmøtet skal følge saksdokumentene til det kommunale organ som fatter endelig avgjørelse i saken. Eldrerådet har også mulighet til selv å ta opp saker som angår eldre i kommunen. Kommunestyret avgjør hvor mange medlemmer eldrerådet skal ha. I Rakkestad kommune består eldrerådet av 5 medlemmer. Kommunen stiller med sekretær som skriver protokoll fra møtet.

Eldrerådets hovedoppgave er å gi uttalelse til "alle saker som gjelder levekårene for eldre". Her nevnes noen konkrete eksempler:
Årsbudsjett / økonomiplaner
Kommuneplaner
Tiltak og planer i helse- og sosialsektoren
Idretts- og kulturtiltak
Boligutbygging og reguleringssaker
Samferdselssaker
 

Eldrerådets status og oppgaver er hjemlet i denne forskriften:


Eldrerådet bør ha særlig oppmerksomhet knyttet til å sikre universell utforming. Med universell utforming menes at bygninger, omgivelser, transportmidler og produkter utformes slik at de kan brukes av alle, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning og spesiell utforming.

Eldrerådet kan også ta opp saker på egenhånd ved å anmode utvalg eller kommunestyre om å sette aktuelle saker på dagsorden.
Eldrerådet i Rakkestad setter denne perioden spesielt fokus på Samhandlingsreformens konsekvenser for eldre i Rakkestad, folkehelsearbeidet i kommunen og arbeidet med sentrumsplan i Rakkestad.

Folkevalgte representanter for eldrerådet 2019 -2023

 

  Navn folkevalgt representant  
1. Vidar Storeheier H
     
  Navn folkevalgt vara representant  
1. Dagfinn Søtorp Sp

Brukerrepresentanter for 2019 - 2023

 

  Navn brukerrepresentanter
1. Bjarne Johannessen
2. Sonja Johansson
3. Jan Erik Tveten
4. Astrid Furuheim 

 

  Navn vara brukerrepresentanter
1. Bjørn Raadahl
2. Arne Kolstad
3. Inger Kristine Hovland
4. Michael Schie

 

Leder av rådet har møte- og talerett i:

  • Velferdsutvalget
  • Teknikkutvalget
  • Brukerutvalget for seksjon Skautun rehabiliterings-og omsorgssenter

Nyttige nettsider bl.a Seniorporten

Seniorporten er Statens seniorråds veiviser og informasjonsbank for alle som er opptatt av politikk og samfunnsutforming for seniorer.
Med seniorer menes personer over 50 år.