Postlister

Rakkestad kommune fører postjournal etter reglene fastsatt i Offentlighetsloven og Arkivloven
Kommunens postliste gir oversikt over kommunens inn- og utgående post og internpost, sendt via kommunens sak- og arkivsystem.
Når journalen gjøres tilgjengelig via våre nettsider, kan innbyggerne enklere følge med i hvilke saker kommunen behandler og hvem som er involvert. 
Større åpenhet og enklere innsyn i kommunens aktiviteter er en styrke for lokaldemokratiet.
På grunn av kvalitetssikring, legges postjournal inntil videre ut med 4 dagers forsinkelse etter journalføring. 

 

Innsyn

Enhvers rett til innsyn i offentlige dokumenter er hjemlet i Offentlighetsloven.
Alle har rett til å kreve innsyn i offentlige dokumenter. 
Enkelte dokumenter er unntatt offentlighet og du vil da se en henvisning til hvilken lovhjemmel som ligger til grunn for dette i journalen. Det betyr at vi har gjort en foreløpig vurdering som tilsier at dokumentet skal unntas fra offentlighet. 
Dette gjelder dokumenter som inneholder opplysninger hvor kommunen har taushetsplikt. Kriteriene for vurderingen er jfr. Offentlighetsloven §§ 13 – 27.
Selv om et dokument eller informasjon om et dokument er unntatt offentlighet, hender det av og til at man på bakgrunn av en konkret innsynsbegjæring ser at det likevel kan gis innsyn i hele eller deler av dokumentet (merinnsyn). 

Dette publiseres ikke på postlisten

Dokumenter som kun inneholder dokumenter av personsensitiv art (barn, elever, klienter og personalsaker) legges ikke ut på postlisten. Disse dokumentene er underlagt taushetsplikt jfr. Offentlighetsforskrift § 7.
Som part i saker som omfatter egne personopplysninger og/eller personer du er fullmektig for, kan du søke om innsyn i disse jfr. Forvaltningsloven § 18
Det kan søkes innsyn i dokumentene som er ikke lagt ut på nett ved å kontakte dokumentsenter. 
Vi gjør oppmerksom på at taushetsbelagte opplysninger ikke skal sendes på epost.

Bestilling av innsyn

Det er mulig å søke i postlista vår via Elements publikum og bestille innsyn i dokumentet. 
Du kan også kontakte oss pr. e-post (postmottak@rakkestad.kommune.no), telefon 
(69 22 55 00), ved personlig oppmøte eller du kan fylle ut elektronisk skjema for bestilling av saksdokumenter


I løpet av våren 2024, skal Rakkestad kommune åpne for fulltekstpublisering. Du vil da få mulighet til å lese offentlige dokumenter direkte fra kommunens nettside.

Behandling av forespørsel om innsyn

Kommunen skal behandle forespørsel om innsyn så raskt som mulig og innen en til tre arbeidsdager.
Omfattende innsyn kan ta lengre tid og du vil bli informert om dette.

Klagerett

Hvis din innsynsbegjæring blir avslått, skal avslaget grunngis med lovhjemmel (fullstendig paragraf). Dersom du ønsker å klage på avslaget skal dette gjøres skriftlig. Klagen blir så behandlet av kommunen og dersom avslaget opprettholdes, kan innsynsbegjærer klage dette inn for Statsforvalteren i Oslo og Viken, Pb 325, 1502 Moss.