Kontrollutvalget i Rakkestad har 5 representanter som i kommunestyreperioden 2015 - 2019 består av:

Vidar Storeheier (leder)
Marit Torp
Svein Iver Gjøby
Elin Gjerberg
Øyvind Kjeve

Møteinnkallinger m/saksdokumenter og protokoller 

Møteplan for Kontrollutvalget 2019:

 • Onsdag 18. september kl. 08:30
 • Onsdag 20. november kl. 08:30

 

Strategi for Rakkestad kontrollutvalg for valgperioden 2015 - 2019:

 

Kontrollutvalgets oppgaver er:

 • Å påse at organisering, saksforberedelser og beslutningsprosess i de politiske organer og administrasjon fungerer på en måte som garanterer oppfyllelsen av alle faglige krav og ivaretar grunnleggende rettssikkerhetshensyn ovenfor innbyggerne og andre som berøres av vedtakene.
 • Å sikre gode rutiner som overholdes slik at politikerne og administrasjon får et godt rykte blant innbyggerne og overordnet myndighet.

Kontrollutvalget holder sine møter i Rakkestad Kulturhus, formannskapssalen. Møtene starter kl. 09.00 og er åpne for publikum. Dato for møtene bekjentgjøres via kommunens nettside/Politisk møtekalender. Møteinnkalling, sakspapirer og protokoller fra kontrollutvalgets møte publiseres på kommunens nettside/Innkallinger/Protokoller.

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat er et interkommunalt sekretariat for kontrollutvalgene i kommunene Rakkestad, Hobøl, Spydeberg, Skiptvet, Askim, Eidsberg, Trøgstad, Rømskog, Marker og Aremark. Sekretariatets besøksadresse: Industriveien 6, Rakkestad.

Sekretariatets oppgaver er å:

 • saksbehandle saker som skal behandles i kontrollutvalgene
 • følge opp kontrollutvalgenes vedtak
 • videreformidle bestillinger og følge opp oppdrag
 • utarbeide planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll
 • bistå kontrollutvalgene ved valg av revisjonsordning
 • sørge for profesjonellhåndtering av kontrollutvalgenes arkiver
 • sørge for alle praktiske sekretariatsfunksjoner knyttet til møter i utvalgene.