Velferdsutvalgets saker

Velferdsutvalget avgjør saker på sine områder, så langt de ligger innenfor budsjett- og økonomiplanrammene, og ikke har tverr- eller oversektorielle konsekvenser.
Der formannskap og kommunestyre sitter med beslutningsmyndighet, avgir utvalget innstilling til vedtak.
Velferdsutvalget uttaler seg til budsjett-, økonomiplan- og årsmeldingsframleggene i forkant av ordinær behandling av sakene i formannskapet og kommunestyret.

Velferdstutvalget har følgende tilleggsfunksjoner

  •  Styringsgruppe for Folkehelsearbeid i Rakkestad kommune.
  • Kontrollutvalg for alkoholsaker

Velferdsutvalget for 2019 - 2023 består av disse valgte medlemmene

1. Mette Østensvig Sp
2. Lars Vegard Fosser Sp
3. Helen Graarud
Utvalgets nestleder
Sp
     
1. Sølvi Brekklund Sæves 
utvalgets leder
H
2. Thea Støles Nesbekk -(inne for Espen Storeheier i permisjonstia april-21 - september-22 H
     
1.  Øyvind Kjeve KrF
     
1.  Hans Edvin Johansson A
2. Kim Thomas Haglund A
     
1.  Stine Svanskov Teigen Frp
     

 

Varamedlemmer i rekkefølge pr.parti/gruppe

1. Liberty Bermeo Alintozon Sp
2. Øystein Torgrimsby Sp
3. Ida Marie Strekerud Sp
4. Øyvind Kristiansen Sp
5. Peder Glomsrud Sp
     
1. Thea Støles Nesbekk H
2. Heidi Saxegaard Eriksen H
3. Eli Uttakleiv H
4. Hanne Bull Fladstad H
     
1. Knut Egil Labråten KrF
2. Iselin Bjørnstad (varaordfører) KrF
     
1. Beate-Kristin Østbye Lie A
2. Tina Ødegård Holt A
     
1. Morten Bech Frp
2. Kjell Oddvar Haga Frp

 

Leder av eldrerådet har møte- og talerett i:

  • Velferdsutvalget
  • Teknikkutvalget
  • Brukerutvalget for seksjon Skautun rehabiliterings-og omsorgssenter

Leder av ungdomsrådet har møte- og talerett i:

  • Velferdsutvalget
  • Teknikkutvalget